Co je pravda!?

J 18,33-38

33 Pilát vešel opìt do svého paláce, zavolal Ježíše a øekl mu:„Ty jsi král židovský?“  34 Ježíš odpovìdìl:„Øíkáš to sám od sebe, nebo ti to o mnì øekli jiní?“  35 Pilát odpovìdìl:„Jsem snad žid? Tvùj národ a veleknìží mi tì vydali. Èím ses provinil?“  36 Ježíš øekl:„Moje království není z tohoto svìta. Kdyby mé království bylo z tohoto svìta, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židùm; mé království však není odtud.“  37 Pilát mu øekl:„Jsi tedy pøece král?“ Ježíš odpovìdìl:„Ty sám øíkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem pøišel na svìt, abych vydal svìdectví pravdì. Každý, kdo je z pravdy, slyší mùj hlas.“  38 Pilát mu øekl:„Co je pravda?“ 

Milí přátelé, sestry a bratři,

1. Co je pravda, ptal se Pilát Ježíše? Nevěděl. Pravd může být mnoho, každý může mít tu svou. Dobrá je ta, co se zrovna hodí. Nebo je nějaká pravda pravdivější?

Pravda byla jedním z nejdůležitějších pojmů v myšlení a díle Mistra Jana Husa. Napsal:

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti; nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie od milosti božie...“ (Výklad víry, desatera a páteře).

Mistr Jan Hus věřil, že pravda má moc člověka osvobodit. Sám držel pravdu až do smrti. Jak však máme držet pravdu my dnes? Zajímá pravda vůbec někoho? Nejsme na tom stejně jako Pilát, který se ptal: Co je pravda?

2. Jedna a jedna jsou dvě. To je pravda. Je správně pomáhat slabým. Ano, to je také pravda. Ale nějak cítíme, že to není totéž.

Jedna a jedna jsou dvě a bude to tak vždy za všech okolností a bez diskusí. Ovšem že je správné pomáhat slabým, je také pravda, ale takovou pravdu nelze jednou provždy dokázat, není evidentní za všech okolností a bez diskusí.

Můj soused může mít jiný názor na pomoc slabým podepřený pádnými důvody: Silnější vyhrává; vítěz bere všechno; v dnešní době je třeba mít ostré lokty; co bych někomu pomáhal, mě taky nikdo nikdy nepomoh’. Ale pomáhat slabým je důležité, řekl bych mu. Kdo jiný by jim měl pomoci; nikdy nevíš, kdy ty sám budeš slabý a budeš pomoc potřebovat; kdyby si lidé více pomáhali byl by svět lepší; a pomoc slabým po nás žádá Pán Bůh; a tak dále. Já i můj soused máme svůj názor na věc. Tvrzení proti tvrzení, řekli by právníci. Ale kde je pravda?

Je pravda, že je správné pomáhat slabým? Ano, je! Taková věc jako pomoc slabým se však pravdou teprve stává. Stává se pravdou jen když jí jako pravdu přijmeme, když ji vezmeme za svou, když jí důvěřujeme, když si ji zamilujeme, když ji jako pravdu činíme. O takovou pravdu je třeba zápasit.

3. Když staří Řekové mluvili o pravdě, měli na mysli něco, co je evidentní, odkryté, co můžeme nahlédnout. Pravda je zkrátka to, co je v souladu se skutečností a dá se dokázat. Třeba, že jedna a jedna jsou dvě. Ať to řeknu já nebo soused, je to jasně dokazatelný fakt. V řečtině se pravda řekne Alétheia, neskrytost, nezavřenost.

Zato hebrejština mluví o pravdě jinak. Používá k tomu slovo Emúná, odvozené od stejného kořene jako slovo Amen. Že jedna a jedna jsou dvě, je sice hezké, ale co s tím, když se mám rozhodnout, zda je správné člověku pomoci, nebo ne. K tomu potřebuji pravdu, o kterou se můžu opřít a která mi pomůže v mém rozhodování. V hebrejském myšlení je pravda spíše tím, o co se mohu opřít, co mne drží a nese, co smím přijmout jako součást svého života. Hebrejská pravda má tedy velice blízko k víře. Pravda tedy znamená to, čemu věříme, nač se můžeme spolehnout, o co se smíme v životě opřít. Ano, taková pravda může člověka i osvobodit.

4. Když Mistr Jan Hus mluvil o pravdě, nemyslel tím ani tak pravdu, že jedna a jedna jsou dvě. Nemyslel tím jasnou evidentní, dnes bychom řekli exaktní pravdu. Taková pravda stěží může člověka osvobodit, stěží jej podrží, aby se o ni mohl v životě opřít. Mistr Jan Hus měl na mysli tu druhou pravdu, která není evidentní exaktně dokazatelná, ale která nás drží a smíme se na ni spolehnout.

Mistr Jan Hus byl celý svůj dospělý život knězem. Pravdou pro něj byl Ježíš Kristus. Kristus byl pro něj božím zákonem zjeveným lidem, vtělenou pravdou. Byl pro něj normou, podle které je každý křesťan povinen se řídit a měřit jím všechny momenty svého života. Mistr Jan Hus Kristu věnoval svou kariéru, svůj život. Opřel se o něj. Jemu se oddal celou svou bytostí až na samou hranici života a smrti.

5. Kam jsme se najednou dostali s tou naší pravdou? Od evidentní dokazatelné pravdy, že jedna a jedna jsou dvě, jsme u zcela neevidentní nedokazatelného tvrzení, že pravda je Ježíš Kristus.

Co je pravda, ptal se Pilát? Ježíš mu řekl: Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Mistr Jan Hus ten hlas uslyšel. Chceme slyšet hlas této pravdy i my? Chce jej slyšet dnešní společnost? Chtějí jej (ještě) slyšet naše církve?

Je pravda, že jedna a jedna jsou dvě. Ale je také pravda, že je správné pomáhat slabým. Je pravda, že je správné zastat se trpícího nebo nespravedlivě stíhaného. A můžu z toho mít následně problém, jo to je taky pravda. A co gayové? Co Muslimové? Běženci na hranicích Evropské Unie? Máme je přijmout, pomoci jim nebo si je máme držet od těla? Kde je pravda?

Takové otázky Mistr Jan Hus neřešil a nemůžeme mu vkládat do úst, co by na ně říkal. Myslím však, že jeho pojetím pravdy se můžeme nechat i dnes velice inspirovat. Pravda je něco, o co se lze opřít, čemu lze věřit, co člověka nese a podle čeho měří všechny momenty svého života. Taková pravda člověka osvobodí a ochrání před davovými psychózami, lží, a kolektivní nenávistí: Tihle musí pryč, ty tady nechceme, a tyhle nám sem nepouštějte. Taková pravda člověku umožní být nad věcí a nenechat se strhnout davem. Neboj se, člověče.

Pro Mistra Jana Husa byl tou pravdou Ježíš Kristus. Nechť je i pro nás takovou životní pravdou o kterou se smíme opřít. Taková pravda nakonec, i když na čas poražena bývá, vítězí.
Amen

 

kazatel: Filp Ženatý

Kázání na ekumenické bohoslužbě CČSH a ČCE u příležitostí 600 let mučednické smrti Mistra Jana Husa.

24. 6. 2015 v 17 h v Lovosicích v Mírovém kostele

Datum: 25.06.2015 12:23 |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace