Domácí bohoslužby 22. března 2020

Malý návod k použití

Je dobré si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítáme pomalu, s pauzami, lépe číst vše nahlas, i když jsme sami (snad kromě kázání). V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho. Někde je vyznačené „(…)“, ale může být i jinde. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat.

Je-li nás kolem stolu víc, je dobré po bohoslužbách povídat si, o právě prožité slavnosti nebo o něčem jiném.

Protože se počítá i se staršími, nejsou uváděny písně ze zpěvníku „Svítá“. Jsou vybrány spíše známé písně. V rodinách s dětmi, mají-li „Svíták“, lze uvedené písně nahradit nebo doplnit.

 

Píseň „Hory doly, stráně“ EZ (Evangelický zpěvník) 219

1. Hory, doly, stráně, nebesa i zem, /: zvučte ke cti Páně hlučným ohlasem. :/

2. Jasným písně zvukem všichni, kde kdo jest, /: vděčným srdce tlukem Pánu vzdejme čest. :/

3. Cokoli jen v světě máme dobrého, /: v zimě jako v létě, vše jest od něho. :/

4. On se nám hned z jitra libě ozývá, /: včera, dnes i zítra láskou oplývá. :/

5. On nám dozajista také tento den /: pro Ježíše Krista bude přítomen. :/

6. Když pak se přiblíží večerní k nám stín, /: sejme každou tíži, v svůj nás přijme klín. :/

Pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

…máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. (2K 6,10)

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,

možná je divné, když v postním období začínáme domácí bohoslužby „radujte se“. Zvlášť v naší situaci, kdy svět ohrožuje nemoc, s níž si moc nevíme rady. A když jsme uprostřed postního období, kdy přemýšlíme o tom, co neděláme dobře, na co nestačíme, jak si někdy nevíme rady a jindy se zase vytahujeme, jak jsme dobří, i když nejsme. Spíš to „máme proč se rmoutit“, jak jsme četli v pozdravu, se pro nás hodí. (…)

Ale je neděle, můžeme se modlit, můžeme zpívat nebo recitovat písničky. Někteří můžeme být spolu, i když jen v rodině, někteří myslíme na ty, kteří jsou vedle v domě nebo kus dál, ale můžeme si zavolat. A máme naději, že nás vidíš, naše modlitby slyšíš a máš nás rád.

Proto i dnes můžeme otvírat tyto bohoslužby slovem „radujte se“. Radujeme se. Nebo se o to alespoň pokoušíme. Děkujeme ti za to. Amen.

Čtení z Bible

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. (Iz 66,10)

Zamyšlení (kázání)

Ty latinské názvy postních nedělí! „Laetare“ se čte „letáre“ a znamená to „radujte se“. To už je lepší.

A není to lepší! Ani „radujte se“ nemůžeme přijmout snadno, i když je to česky! Není snadné s tím vždy snadno a rychle souhlasit. Je třeba mít důvod, proč se radovat. Radujeme se, když se nám něco podaří, když se my nebo někdo jiný uzdraví, když věci vycházejí dobře, jak jsme si přáli. Ale dnes, kdy ani do kostela nemůžeme a nevíme, jak dlouho to bude trvat, kdy chodíme po ulicích v rouškách a nevíme, jestli se ten druhý usmívá nebo mračí, kdy musíme promýšlet každý krok a pohyb, abychom něco nepokazili, v této situaci nám „radujte se“ moc nezní.

Snad nám pomůže Bible a souvislost, kde ten verš zazněl.

Izaiášovo proroctví. Největší prorocká kniha, šedesát šest kapitol. Ono „radujte se“, které dalo jméno dnešní neděli, zazní až v poslední kapitole. Když se začteme do prvních kapitol, poleje nás horko, jak bolestné věci tu zní. A bude hůř, prvních čtyřicet kapitol je smutné čtení. Izaiášovým sousedům a spoluobčanům nebylo dobře. Hroutila se jim země, státnost, a také víra, náboženství. Bude zbořen chrám, Izrael prožije válku, násilnou deportaci, padesát let v exilu… Muselo jim být hůř, mnohem hůř než nám! Ani dnešní nejhorší předpovědi se nevyrovnají tomu, co měl Izrael před sebou na začátku proroctví!

Pak se situace obrátila. Nikdo proměnu neplánoval, nikdo to nemohl vědět dopředu. Prostě přišla změna. Zásadní, základní proměna k lepšímu. Končí zajetí Izraelců, smějí se vrátit domů, všechno se může obnovit. Nejdůležitější bylo, co tato proměna sdělila víře Izaiášových spoluobčanů: Pán Bůh nás neopustil. Ano, bylo těžko, strašně těžko, ale má to svůj konec, Bůh je přece s námi, s člověkem, s lidstvem.

To je pro člověka, který ví o Bohu, nejdůležitější. Znají to lidé, kteří stáli před branami smrti; věděli, že je nevyhnutelná, ale byli s ní smířeni. Ale ptali se: je Hospodin se mnou? Není zlá věc znamení jeho trestu, soudu, pomsty? Nebo dokonce jeho nečinnosti? Nebo, neznamená dokonce, že Bůh není? Tak se ptá asi každý člověk ve chvíli, kdy přijde rána osobní nebo třeba přírodní pohroma.

Kdybychom četli celé proroctví Izaiáše, viděli bychom, že podobná otázka se ozývala i Izaiášovým sousedům! Znali své slabosti, svá selhání, měli pocit, že Bůh je trestá. I dnes se ozývají někteří, že pandemie je Boží trest za… a můžete si dosadit cokoliv, co se kdejakému chytrákovi nelíbí. To je „braní Božího jména nadarmo“. 

Ale jistě, je mnohé co napravovat, je mnoho špatného, co lidstvo, my i já, děláme špatně. My, v bohaté části země jsme rozmazlení, často sobečtí, pořád chceme víc, rychleji, laciněji a drancujeme přírodu a nemyslíme na budoucí generace ani na ostatní tvory, kteří tu jsou s námi.

Ale říci, že Hospodin nás pandemií potrestal? Říci to těm, kteří pomáhají druhým, šijí roušky, nosí nákupy starším, do úpadu pracují v nemocnicích? Ne! Takto Pán Bůh netrestá!

A když se za časů Izaiáše ozývala ta otázka, jestli nás Pán Bůh netrestá nebo neopustil, i tehdy se ozývala správná odpověď: neopustil! Možná něco připustil, dopustil, něčím bolestným teď procházíme, ale Pán Bůh i v té chvíli stojí při nás! A nikoli jako soudce nebo popravčí, nýbrž jako pomocník, přítel, jako ten, který posiluje, nese, dává síly.

A potom, v poslední kapitole Izaiášova proroctví, se tato naděje stala skutečností. Už to přišlo, můžeme se radovat, radujte se! „Nevěsta jeruzalémská“ je celá společnost, lid ze země kolem Jordánu. A pro nás, Evropany i obyvatele celé země, každé obce, platí stejně: neopustil nás, neopouští a neopustí. Za nějaký čas se i u nás tato naděje stane skutečností.

Tak proto „radujte se“ dnes, uprostřed postu, pokání i uprostřed epidemie, na 4. neděli postní! Laetare! Amen.

Píseň „Radujte se v Pánu vždy“, EZ 686

1. Radujte se v Pánu vždy, radujte se nyní. / Na kříži on dokonal, / aby triumf smrti vzal / pro naše dobrodiní.

2. Že nám Pán je nablízku, / na paměti mějte. / V tento strastiplný čas / Kristus dává světu jas, /

tak tmy se nelekejte.

3. Mírnost vaše před světem / ať se nezastydí. / Skromní buďte, laskaví, / spravedliví tak, ať ví /

to záhy každý z lidí.

4. Starostmi se netrapte, / Bůh je při nás stále. / Jemu služte s radostí, / předkládejte žádosti /

i hlasy spojte v chvále.

5. Pokoj Boží převýší / každé pomyšlení. / S jásotem pak upřímným / kráčejte vždy cestou s ním, /

tou cestou ke spasení.

Oznámení

·         Bohoslužby ani žádná shromáždění v týdnu se nekonají. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat na webu, facebooku, mailem nebo SMS.

·         Nebudou-li se konat bohoslužby, budete dostávat tyto tištěné „domácí bohoslužby“ každý týden.

·         Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve

(www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby

i pravidelné denní úvahy: https://soundcloud.com/user-41012488

·         Česká televize se nově chystá přenášet bohoslužby každou neděli od 10.00 na ČT2, budou se při nich střídat církve včetně ČCE, sledujte program ČT.

·         Farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (411 130 103) i na mailu.

Přímluvy + Modlitba Páně

Otče nás, prosíme za celou zemi, za celou Evropu, za celé Čechy. Prosíme za sebe, svou rodinu, své sousedy, spoluobčany i za celé lidstvo. Prosíme, odpusť nám naše viny. Prosíme, ať tvou laskavou přítomnost vidíme.

Prosíme, dej sílu všem, kteří pomáhají druhým, snaží se zastavit zlo a nezneužívají je pro svůj prospěch. Dej moudrost všem, kteří vedou nebo mají vést společnost právě nyní. Prosíme, dej sílu nemocným, klid těm, kteří mají strach a naději všem, kteří ji ztrácejí.  

Otče náš,

který jsi v nebesích

posvěť se jméno tvé

Přijď království tvé

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého

Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

Hospodin pak předcházející tě, on bude s tebou, neopustí tě, aniž tě zanechá; (a proto) neboj se, ani se strachuj. (5. Mojžíšova, 31,8)

Píseň „Radujme se vždy společně“, EZ 397, 1–4  

1. Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně / Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému,

2. že již ráčil pohlédnouti, milostí svou k nám se hnouti / v tyto časy nebezpečné; zpívejme mu žalmy vděčné.

3. Vzbuzuje nám ku pomoci vůdce věrné z bludu noci: / ó Pane náš všemohoucí, veď i dál své dílo skvoucí!

4. Co jsi počal, Pane milý, při nás, z lásky doveď k cíli; / doufáme my v tebe, Pane, že tvé dílo přece stane.

Datum: |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace