Domácí bohoslužby 29. března 2020

Suď mne, Hospodine a smiluj se

Domácí bohoslužby 29. března 2020

Malý návod k použití

Je dobré si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítáme pomalu, s pauzami, lépe číst vše nahlas, i když jsme sami (snad kromě kázání). V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho. Někde je vyznačené „(…)“, ale může být i jinde. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat.

Je-li nás kolem stolu víc, je dobré po bohoslužbách povídat si, o právě prožité slavnosti nebo o něčem jiném.

Protože se počítá i se staršími, nejsou uváděny písně ze zpěvníku „Svítá“. Jsou vybrány spíše známé písně. V rodinách s dětmi, mají-li „Svíták“, lze uvedené písně nahradit nebo doplnit.

V mailu i na webových stránkách sboru najdete také adresu, na níž jsou tyto bohoslužby uloženy ve zvukové nahrávce, pořízené Milenou a Pavlem Klineckými a to včetně i varhanních doprovody uvedených písní. Pustíte-li si nahrávku, můžete si písně zpívat s doprovodem varhan.

Pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.  (Ž 26,1)

Píseň „Tebe, Bože, chválíme“ EZ (Evangelický zpěvník) 161

1.Tebe, Bože, chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu. / Před tebou se skláníme, tvému divíce se dílu. / Tys od věků na věky, Bože mocný, veliký.

2.Andělů tě chválí sbor, serafů a cherubínů, / každý v světě vzdává tvor chválu tobě, Hospodinu; / ze všech světa zní to stran: Svatý, svatý, svatý Pán!

3.Ctí tě, Otče, na zemi všichni velicí i malí, / sbor tvůj s lidmi se všemi uctívá tě, vroucně chválí; / čest a chválu přináší tvému Synu Ježíši.

4.Pane mocný, Bože náš, ve svém skloň se slitování! / Dle svých slibů, víme, dáš svoje nám všem požehnání. / K tobě duše vzhlížejí, ty jsi naší nadějí!

Modlitba

Pane celého světa, Otče náš,

opět se setkáváme s tebou i s ostatními jen v duchu. Nemůžeme na bohoslužby, s přáteli a sousedy si jen voláme nebo píšeme. Někteří jsme v této chvíli sami, jiní dva nebo čtyři. Na náladě nám to nepřidá. Ani v modlitbě při domácích bohoslužbách nedokážeme prožít ten plný pokoj. Sledujeme informace, stále je víc zpráv špatných než dobrých. Zmáhá nás malomyslnost a únava. V takové chvíli těžko hledáme naději a radost.

Ale máme radost, že si lidé dokážou pomáhat. Projevuje se obětavost, statečnost i pocit sounáležitosti s druhými. Jsme vděčni, že i tato vzájemnost lidstva patří do tvého stvoření.

Teď se modlíme. Oslovujeme tě; vlastně jsi nám teď mnohem blíž než ostatní lidé. Nemusíš nosit roušku a můžeš za námi do našich domovů i do našich srdcí. Tak tě vítáme a přejeme ti, aby ses cítil mezi námi dobře a my s tebou také.  Děkujeme za tvou blízkost. Amen.

Čtení z Bible

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. (2K 7,10)

Zamyšlení (kázání)

Dnešní, pátá neděle postní, se latinsky jmenuje „Judica“ (čteme „judika“). Slyšíme v tom známá slova: „judikatura“, „jurisdikce“, i staročeské „jurista“, právník. „Judica me“ znamená „suď mne“. Suď mne, Hospodine! Zní to dost troufale, opravdu, žalmista se v celém žalmu skoro chlubí, že dělá vše, jak má, poslouchejte:

1 (…) Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. 2 (…) 3 …řídím se tvou pravdou. 4 Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci. 5 Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu. 6 Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine, 7 aby bylo slyšet mé hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. 8 Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš (…) 11 Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou!

Žalmista se dovolává svých dobrých skutků, své spravedlnosti i zbožnosti. Třebas byl opravdu takový, i když nikdo nemůže říci, že by vše dělal jen dobře. Žalm je nazván „Davidův“ a víme, že i David zdaleka nebyl jen zbožný a spravedlivý.

Můžeme žalmu rozumět i jako slibu do budoucnosti: nebudu se paktovat s podvodníky, podílet se na zlých činech. Budu žít podle pravidel života, jak jsi je nastavil ty sám, Dárče života.

Hezké předsevzetí. Ale i král David i kdokoli jiný zná sám sebe a ví, že se mu nemůže podařit. Že se zase někdy naštve, zase bude někomu slibovat pomstu, zase podlehne touze, dělat si dobře na úkor druhého člověka. Člověk holt nemůže překročit vlastní stín.

Pak tedy ale člověk nemá šanci? Nezmění se a je marné se o to pokoušet? Suď mne Hospodine, nebo mi dopomoz k právu, ale nikdy z tvého soudu nevyjdu úplně čistý. Pořád bude čeho litovat, pořád bude člověk vědět, že z Božího rovného, spravedlivého soudu nemůže nikdy vyjít úplně čistý.

Tak takhle by to dopadlo, kdyby na světě platila jen rovná Boží spravedlivost podle pravidla „má dáti – dal“, „jak ty – tak Bůh tobě“, „kolik jsi udělal dobrého nebo zlého, tolik odplatí tobě Boží spravedlnost podle Božího soudu“. Pátou neděli postní, Judica me, by člověk mohl chápat jen jako „suď mne, Hospodine a já neobstojím“. A jestliže ekumenický překlad čte místo „suď mne“ laskavěji „dopomoz mi k právu“, i tak žalmista předpokládá, že dobré životní postoje mu u Pána života něco zajistí. Ale nezajistí.

Naštěstí to žalmista dobře ví. Dá to najevo na konci žalmu. Ještě naposledy připomene „já přece žiji bezúhonně“ – a najednou z něho vyletí „vykup mě, smiluj se nade mnou“. Vykupuje se otrok z otroctví, penězi kupujícího. Žalmista prosí, aby ho Hospodin „vykoupil“, tedy za něho zaplatil. Ze svého, ovšem! A „smiluj se se nade mnou“ už stojí mimo jakékoli kategorie rovné spravedlnosti podle zákona. „Smiluj se“ počítá výhradně s Boží láskou.

Jediné, čeho se člověk může dovolávat, je nikoli Boží spravedlivý soud podle zákona, nýbrž jeho láska. Jedině s Boží láskou může člověk počítat každý den, v každé situaci, i v té koronavirové. Boží láska vysvobozuje i z toho, co člověk pokazil, v čem neobstál, co na něm leží jako vina.

Znamená to tedy, že se člověk nemusí snažit růst, posouvat se, zbavovat se chyb? Když jsme řekli, že stejně člověk bude dál, jaký byl? Že nemá smysl se snažit?

Ve středu bylo v Heslech Jednoty bratrské slovo z Nového zákona, verš, který jsme četli jako biblický základ. Byla ho tam ovšem jen první polovina: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat. Člověk svými chybami působí zármutek sobě, druhým i Bohu. Ale jestliže člověk ví o Boží lásce, která nepočítá dluhy, člověk si své chyby uvědomí a může růst. I když už nikoli proto, aby u Božího soudu dopadl o něco lépe. Ale proto, že tomu, který je láska sama, chce se alespoň dodatečně a alespoň trochu odvděčit. Přemožen Boží láskou, pustí se do toho.

A to je cesta ke spáse. Není-li střechou lidského rozhodování Boží láska, nýbrž Boží soud, platí druhá část verše, totiž „zármutek po způsobu světa však působí smrt“. Zůstat se svými chybami vede k depresím, nakonec ke lhostejnosti. To brání jakémukoli úsilí o růst.

Ale s Boží láskou i zármutek vlastních chyb má očistný účinek: člověk touží odpovědět na Boží lásku lépe, než odpovídal včera.

Tak tedy „Judica me“, „suď mne“, „dopomoz mi k právu“, protože jsi, Hospodine, plný lásky. Smiluj se nade mnou, nad námi všemi, nad celým světem. Pak i můj koronavirový zármutek bude působit ke spáse. Amen.

Píseň „Pán Bůh je láska, EZ 203

1.Pán Bůh je láska, to z písma víš, on se i k tobě sklání. / Když se mu v modlitbě přiblížíš, dá ti své požehnání.

2.Pán Bůh je láska, to z písma víš, / on se i k tobě sklání, / někdy tu lásku však pocítíš, až když tě život zraní.

3.Pán Bůh je láska, to z písma víš, on se i k tobě sklání, / přešťasten budeš, až pochopíš, že je svět v jeho dlani.

4.Pán Bůh je láska, to z písma víš, on se i k tobě sklání. / Od země obrať své zraky výš, pros ho o slitování!

Oznámení

·         Bohoslužby ani žádná shromáždění v týdnu se nekonají. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat na webu, facebooku, mailem nebo SMS.

·         Nebudou-li se konat bohoslužby, budete dostávat tyto tištěné „domácí bohoslužby“ každý týden.

·         Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve (www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby) i pravidelné denní úvahy: https://soundcloud.com/user-41012488.

·         Česká televize vysílá přenosy bohoslužeb každou neděli od 10.00 na ČT2, budou se při nich střídat církve včetně ČCE, sledujte program ČT.

·         Farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (411 130 103) i na mailu.

Přímluvy + Modlitba Páně

Pane Ježíši Kriste,

v postním období si uvědomuje, co všechno děláme špatně, kde všude myslíme víc na sebe než na druhé a na tebe. A i když si myslíme, jak jsme dobří, stejně nejsme. Uvědomujeme si i viny celého lidstva, s nimiž jsme neuměli pohnout za celá desetiletí. Je nám to líto. Právě teď jsme postaveni před situaci, kdy je potřeba, abychom mysleli na druhé mnohem víc než dřív. Kdy si můžeme uvědomit, že k sobě patříme jako celé lidstvo. Prosíme, ať tohle dojde nám i všem kolem nás. Prosíme, ať při epidemii umíme myslet i jednat společně – i když k sobě nemůžeme. Prosíme o zastavení pandemie. Prosíme o vyléčení nemocných. Prosíme za nejvíc ohrožené, nemocné a staré.

Otče náš,

který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. (2Te 2,16-17)

Píseň „Není lepší na tom světě“, EZ 611 

1. Není lepší na tom světě nežli Boha ctíti, / jeho vzývat, jemu sloužit, jeho velebiti.

2. Není lepší na tom světě nežli druhým dávat, / však bohatství s jeho strastí ani nepoznávat.

3. Není lepší na tom světě než v pokoji bývat, / místo zlostí, mrzutostí Pánu Bohu zpívat.

4. Není lepší na tom světě než svědomí čisté, / to nám dávej, uchovávej, milý Pane Kriste!  

 

Datum: |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace