Bohoslužby na Květnou neděli 5. 4. 2020

Neděle Květná, Palmarum

Domácí bohoslužby 5. dubna 2020

Malý návod k použití

Je dobré si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítáme pomalu, s pauzami, lépe číst vše nahlas, i když jsme sami (snad kromě kázání). V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho. Někde je vyznačené „(…)“, ale může být i jinde. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat. Ve zvukové nahrávce zní varhanní doproovod.

Je-li nás kolem stolu víc, je dobré po bohoslužbách povídat si, o právě prožité slavnosti nebo o něčem jiném.

Protože se počítá i se staršími, nejsou uváděny písně ze zpěvníku „Svítá“. Jsou vybrány spíše známé písně. V rodinách s dětmi, mají-li „Svíták“, lze uvedené písně nahradit nebo doplnit.

V mailu i na webových stránkách sboru najdete také adresu, na níž jsou tyto bohoslužby uloženy ve zvukové nahrávce, pořízené Milenou a Pavlem Klineckými a to včetně i varhanních doprovody uvedených písní. Pustíte-li si nahrávku, můžete si písně zpívat s doprovodem varhan.

Pozdrav

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

20 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 21 Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou; 22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! - A tys mi odpověděl. (Ž 22,20-22)

Píseň „Pane Bože, budiž chvála“ EZ (Evangelický zpěvník) 162

1. Pane Bože, budiž chvála / od nás křesťanů vzdávána / tobě i Synu milému i také Duchu svatému.

2. Ty se o nás věrně staráš, / co potřebí, to nám dáváš, / o duši, tělo pečuješ, / tak své stvoření miluješ.

3. Dej, bychom tě poslouchali / a k tobě se přiznávali / jako k Otci laskavému / a k Pánu dobrotivému.

4. Ty žádného nezamítáš, / hříšné na milost přijímáš, / každý, kdo činí pokání, / má od tebe smilování.

5. Kriste, pro své umučení / dej nám hříchů odpuštění, / ať nás mine věčný plamen, / uchovej nás, Kriste, amen.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,

v tobě jsme poznali, jaký je Bůh. Na tobě, na celém tvém životě jsme poznali, že Bůh je láska. Tak jsme poznali, že se nemusíme bát, i když je nám úzko.

Přiznáváme, že nám teď úzko trochu je. Nikam nemůžeme, bojíme se nemoci, tu zase toho, co karanténa a všemožné zákazy udělají s hospodářstvím i s demokracií. Bojíme se o své blízké i o sebe. Nejsme zvyklí na situaci, kdy nemůžeme ven, mezi lidi a kdy nevidíme, jak se tváří.

Právě proto rádi slyšíme, že jsi znamení Boží lásky. Že Boží záměr není lidi trestat ani jim škodit, nýbrž dát jim radostný a plný život tady na zemi i jednou ve tvém království.

Prosíme, nauč nás pochopit, že radostný a plný život na zemi neznamená, že budeme vždycky zdraví a že půjde vždycky všechno podle našich představ.

Vždyť právě to jsi ukázal svým životem tady na zemi, hlavně od Květné neděle do vzkříšení. 

Amen.

Čtení z Bible

 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Od-važte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje.“ Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“ Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ (L 19,28-42)

Zamyšlení (kázání)

Latinské názvy postních nedělí nás provázejí celé postní období, tak i neděle, kdy prožíváme domácí bohoslužby, protože do kostela nemůžeme. „Oči své zaostřuji na Hospodina“, „Radujte se, protože Bůh člověka neopouští“, „Suď mne, Hospodine a ještě více miluj“, vzpomínáte?

Latinský název dnešní „Květné“ neděle, Palmarum (čti „palmárum“), se zdá být jednoduchý. Slyšíme tu „palma“ a podle Janova evangelia vítali jeruzalémští obyvatelé Ježíše právě palmovými ratolestmi: mávali jimi a kladli mu je pod nohy na znamení Ježíšova vítězství. Však palma byla znamení vítězství i pro císaře, nosil ji spolu s žezlem po vyhrané bitvě.

Ale vzpomínáte na staré české slovo „palmáre“? Je to odměna advokátovi za právní služby. Nebo za vyhraný soudní spor. Latinsky „dlaň“ se řekne palma, možná i proto, že listy palmy svými rozvětvenými „prsty“ připomínají dlaň. Pak „palmáre“ znamená možná odměnu za vítězství, nebo peníze na ruku. Možná, že latinský název dnešní neděle souvisí s překvapivým vítězstvím jistého sporu.

Když Ježíš vjíždí do Jeruzaléma, vítají ho jako krále a vítěze. Jenže přijde překvapivý obrat, zrada, zatčení a soud plný dezinformací. Zmanipulovaný lid otočí a místo „požehnaný král“ bude najednou volat „ukřižuj“. A přijde poprava. To bude na Velký Pátek. Jenže nastane nedělní ráno, Neděle vzkříšení a další překvapivý obrat.

Velikonoce jsou svátky plné překvapivých obratů.

Lukášovo evangelium velikonoční dvojznačnost zachytí na konci vjezdu do Jeruzaléma. Oslavovaný Ježíš, jemuž vstříc volají zástupy „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově!“, se najednou dá do pláče. Nad Jeruzalémem, nad lidmi, na tím, že to nějak nejde a nejde. Že jeho spoluobčané, obyvatelé společné země, nechápou, co vede k pokoji.

Co vede k pokoji? Celý svět hledá pokoj. Člověk mluví o zdraví, štěstí, o úspěších, o smyslu života, jak si život užít. O moudré vládě, o spravedlivých soudech. To všechno se dá vyjádřit jedním slovem: člověk touží po pokoji. Ale jak ho dosáhnout?

Možná proto vstoupil Ježíš do Jeruzaléma na oslátku. Poskytl tak nápovědu, ale naplno to řekl až na konci. Jednoduchý dopravní prostředek vyjadřuje prostotu, nekomfortnost, skromnost v materiálním zabezpečení. Ale to nemusí znamenat, že nebudeš mít pokoj.

A přijde první překvapivý obrat, ten k horšímu. Od Jidášovy zrady k ukřižování. V životě se stávají věci nepříjemné, zlé, ztráty, tragédie. I náš koronavirus, karanténa, ochromené hospodářství, nemocní i umírající, je to zlé. Nikdo to nepodceňuje, ale kupodivu, ani takové zlo nemusí znamenat ztrátu pokoje.

Protože pravý pokoj je ještě něco jiného než železné zdraví, trvalá hojnost a štěstí každý den. Ježíš to prozradí až v poslední větě:  Je třeba, abys „poznal čas, kdy se Bůh k tobě sklonil“.

Tak tedy pokoj přichází, jestliže rozeznáte čas, kdy se k vám sklonil Bůh. Jak ten čas poznat? A je to čas dnes? Když na všechny doléhá tíseň z pandemie, jsme smutní z mnoha věcí, od nemožnosti se na sebe usmívat, přes ekonomické a politické důsledky karantény, až po nejistotu, kdy a jak to skončí?

To je dnes klíčová otázka: jak poznat čas, kdy se ke světu sklonil Bůh. A je-li i současná doba tímto časem, kdy se k nám sklonil Bůh.

Ve chvíli, kdy vidíš, jak si lidé pomáhají, nakupují si, zásobují se navzájem, šijí roušky, vynalézají a vyrábějí ochranné pomůcky, kdy přes obecnou skleslost stále někdo rozdává úsměvy i naději – v té chvíli se k nám sklonil Bůh. A mohou se na tom podílet křesťané i nekřesťané, Češi, Vietnamci, židé i muslimové, lékaři i sestřičky, prodavačky, řidiči, hasiči, policisté, vojáci. Všude, kde se objeví obětavost, statečnost, nesobectví, vzájemnost všech bez rozdílu národnosti nebo náboženství, zkrátka lidí bez hranic, tam všude se k nám sklonil Bůh. Protože on, jako Dárce života, je i dárce zákonů života, které fungují i navzdory epidemii, i navzdory smrti.

Zákon života je láska. Platí to při vzniku života při jeho konci. Toto ukazoval Ježíš celým svým životem. Proto došel až na ten golgotský vrch, kde pro něho připravili kříž.

Palmarum pak znamená nejen připomínku palmových ratolestí při vjezdu do Jeruzaléma, ale i dobrou, účinnou pomoc ve sporu dobra se zlem.

„Avšak je skryto tvým očím, co vede k pokoji.“ Jestli jsme se dobře dívali, možná že už to úplně neplatí. Protože máme dobrého advokáta. Amen.

Píseň „Z tvé ruky, Pane můj“ EZ 636

1. Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. / Ty líp nežli já víš, co mi prospívá, / co přebývá a schází. / Z tvé ruky, Pa-ne můj, co dáváš, chci vzít. / Ty líp, než já víš, co vede k tobě blíž. Haleluja.

2. Stůj při mně, když se zdá, že krátí se den. / Ty líp nežli já víš, kdy se rozdnívá, / kdy začít má tvé ráno. / Stůj při mně, když se zdá, že krátí se den. / A půjdu-li tmou, ty uchop ruku mou. Haleluja.

 Oznámení

·         Bohoslužby ani žádná shromáždění v týdnu se nekonají. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat na webu, facebooku, mailem nebo SMS.

·         Nebudou-li se konat bohoslužby, budete dostávat tyto tištěné „domácí bohoslužby“ každý týden.

·         Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve (www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby, i pravidelné denní úvahy: https://soundcloud.com/user-41012488, také varhanní doprovody řady písní z Evangelického zpěvníku a Dodatku, viz: https://soundcloud.com/user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody, kompletní rozcestník zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm.

·         Česká televize vysílá přenosy bohoslužeb každou neděli od 10.00 na ČT2, budou se při nich střídat církve včetně ČCE, sledujte program ČT.

·         Farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (411 130 103) i na mailu.

·         Staršovstvo i celá církev řeší otázku nedělních sbírek, které nyní budou citelně chybět ve sborových rozpočtech, i celocírkevních sbírek pro potřeby Jeronymovy jednoty (stavební fond na opravu staveb), nebo na „Hlavní dar lásky“, to je sbírka na Neděli vzkříšení, dar jednomu sboru, letos sboru v Hranicích. Vychází z toho velká prosba: posílejte mimořádné dary na konto sboru u banky FIO, číslo účtu 2801233997 / 2010. Chcete-li vyjádřit dar na místě nedělních sbírek, napište do zprávy pro příjemce „SBOR“. Chcete-li darovat na stavební potřeby, napište do zprávy pro příjemce „JJ“. A svou sbírku na neděli Vzkříšení označte „HDL“. Je třeba, abyste pro každý účel posílali zvláštní platbu, aby je účetní rozlišili. Ale dobrá zpráva: všechny tyto platby se – na rozdíl od nedělních sbírek – započtou do vašeho daňového přiznání jako odpočet od základu.  

Přímluvy + Modlitba Páně

Otče náš,

rádi tě nazýváme svým Otcem, protože věříme, že od tebe máme život. Děkujeme za tvou lásku, jak jsi nám ji ukázal na Ježíši Kristu. Děkujeme, že tě smíme prosit a přimlouvat se.

Prosíme za celý svět. Prosíme za všechny nemocné, umírající i za ty, kteří někoho ztratili. Daruj jim svůj pokoj. Prosíme za všechny, kteří s epidemií bojují, za všechny, kteří pomáhají druhým. Prosíme za lékaře i zdravotníky, za pečovatelky v domovech pro staré, za všechny, kdo stojí v první linii tohoto zápasu. Prosíme za všechny, kteří jsou zavřeni doma, a padá na ně tíseň. Prosíme za pokoj ve světě.

Otče náš, pošli svou moc na správná místa a do správných rukou, vybav nás všechny svou ochranou i svým pokojem.

Otče náš,

který jsi v nebesích

posvěť se jméno tvé

Přijď království tvé

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého

Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

V Janově evangeliu čteme slova Ježíšova: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“ (J 14,27)

Píseň „Radujte se v Pánu vždy“, EZ 686

1. Radujte se v Pánu vždy, radujte se nyní. / Na kříži on dokonal, aby triumf smrti vzal / pro naše dobrodiní.

2. Že nám Pán je nablízku, na paměti mějte. / V tento strastiplný čas Kristus dává světu jas, / tak tmy se nelekejte.

3. Mírnost vaše před světem ať se nezastydí. / Skromní buďte, laskaví, spravedliví tak, ať ví / to záhy každý z lidí.

4. Starostmi se netrapte, Bůh je při nás stále. / Jemu služte s radostí, předkládejte žádosti / i hlasy spojte v chvále.

5. Pokoj Boží převýší každé pomyšlení. / S jásotem pak upřímným kráčejte vždy cestou s ním, / tou cestou ke spasení.

 

Datum: 5.4.2020 |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace