Domácí bohoslužby na Neděli vzkříšení 12. 4. 2020

Neděle Vzkříšení

Domácí bohoslužby, Třebenice 12. dubna 2020

Malý návod k použití

Je dobré si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítáme pomalu, s pauzami, lépe číst vše nahlas, i když jsme sami (snad kromě kázání). V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho. Někde je vyznačené „(…)“, ale může být i jinde. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat. Ve zvukové nahrávce zní varhanní doprovod.

Je-li nás kolem stolu víc, je dobré po bohoslužbách povídat si, o právě prožité slavnosti nebo o něčem jiném.

Protože se počítá i se staršími, nejsou uváděny písně ze zpěvníku „Svítá“. Jsou vybrány spíše známé písně. V rodinách s dětmi, mají-li „Svíták“, lze uvedené písně nahradit nebo doplnit.

V mailu i na webových stránkách sboru najdete také adresu, na níž jsou tyto bohoslužby uloženy ve zvukové nahrávce, pořízené Milenou a Pavlem Klineckými a to včetně i varhanních doprovody uvedených písní. Pustíte-li si nahrávku, můžete si písně zpívat s doprovodem varhan.

Pozdrav

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. (1Tm 3,16)

Píseň „Do země se skrývá“ EZ (Evangelický zpěvník) 662

1. Do země se skrývá zrnko pohřbené, / klíček zdvíhá vzhůru, hledá světlo dne. / Láska, když se zdá, že chřadla dlouhý čas, / náhle jako tráva zelená se zas.

2. Boží zrnko v srdcích dusí bodláčí, / do kamení vsáté vzklíčit nestačí. / Přijde třetí den a tmu vystřídá jas, / láska jako tráva zelená se zas.

3. Světu láska Boží byla na obtíž. / Před hrob valí kámen - málo jim byl kříž. / Chvíli smutek vládne, když však přijde čas, / láska jako tráva zelená se zas.

Modlitba

Pane celého světa, pane života i smrti, Otče náš,

připomínáme si dnes vzkříšení Pána Ježíše Krista. Přemýšlíme o tom, co se tenkrát stalo, jak tomu rozumět – a hlavně, jak se vzkříšení projevuje dnes, v naší době, v naší situaci.

Přišlo krásné jaro, příroda rozkvétá. Většinou máme co jíst, ale víme o mnoha lidech, kteří nemají. Snad jsme i zdraví, ale víme o mnoha nemocných a umírajících. Máme přátele, ale nemůžeme se s nimi vidět, jak jsme zvyklí.

A teď čteme a slyšíme, že Pán Ježíš Kristu byl vzkříšen. Že to znamená, že tvá láska nebyla bezmocná, jak se zdálo. Že i lidská láska, která se tak často zdá bezmocná, nikdy neprohrává. Že ani nemoc a smrt nemají konečnou vládu nad světem, pouze sem patří.  

Prosíme, ať na nás ze vzkříšení znovu dýchne radost, naděje a posila. Potřebujeme ji! Amen.  

Čtení z Bible  1K 15,1-11

1 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 2 a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, 5 ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. 6 Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli.  7 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. 8 Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. 9 Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. 10 Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 11 Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

Zamyšlení (kázání)

Neděle vzkříšení je svátek, připomínající základ křesťanství: Kristus byl vzkříšen, vstal z mrtvých. Podle Bible i podle dějin křesťanství je pravděpodobné, že právě vzkříšení Kristovo oddělovalo věřící od nevěřících: „věřící“ věří, že Kristus vstal z mrtvých“, „nevěřící“ tomu nevěří.

Ale zpočátku tomu nevěřil nikdo, ani ti nejbližší, ani Petr, Jan, ostatní učedníci, ani Marie z Magdaly, ani Tomáš, který si kvůli svých pochybám vysloužil titul „nevěřící“. Nikdo napoprvé nebral tu zprávu jako věrohodnou. Jejich problémem nebylo uvěřit „zázraku obživnutí“ z hlediska lékařského. Věda, jak ji známe dnes, neexistovala a z hlediska tehdejších znalostí o přírodě a o zdraví to zázrak nebyl. Lidé kolem Ježíše nemohli uvěřit, že Ježíš, který to na kříži prohrál, nakonec zvítězil. Že výsledek byl přesně opačný, než jak to vypadalo.

I pozdější dějiny církve ukazují, že právě toto na křesťanství nejvíc zaráželo a pohoršovalo. Židé i Římané, vládcové i prostí obyvatelé poslouchají s ústy dokořán, že „Kristus vstal z mrtvých“. Cože, vzkříšen? Krásně o tom mluví příběh ze Skutků apoštolů, 17. kapitoly: v Athénách apoštoly poslouchali místní vzdělanci se zájmem. Ale, a teď cituji: „Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ (Sk 17,32)

Když se později křesťanství stalo nástrojem moci, otázky nad vzkříšením přestaly, protože pochyby se trestaly. To byla největší chyba křesťanské církve!

Přišla renesance, humanismus, osvícenství a otázky se vrátily: opravdu byl vzkříšen? Humanisté si kladli otázky přírodovědecké; ty se dostavily s rozvojem přírodních věd. Teologové se ptali jinak: proč se to stalo? Musel zemřít? Nešlo to jinak? A je vzkříšení Krista předzvěst vzkříšení všech lidí?

Dnešní člověk si nad Vzkříšením klade zase jiné otázky. Biologie a lékařství nás už nepálí, není tu co zkoumat, žádný materiál pro laboratoře. Může nastoupit věda historická, literární, filosofie, ale medicína tu má prázdné ruce. Dnešní člověk se ale ptá prakticky: co mně vzkříšení přináší? A vůbec, co mně přináší celé křesťanství?

Zkusme to od úplného začátku: už Starý zákon vypráví, že na počátku prokázal Bůh, dárce života, svou lásku k celému stvoření. „Viděl, že bylo dobré“ (Gn 1) a nabídl lidem smlouvu: jestliže budou dbát zákonů života, On je provede úskalími života. To Bůh miluje člověka, nikoli člověk Boha. To je pomoc Boží pro člověka na světě, základní směrnice i rozcestník: Boží láska s tebou, člověče. Na to se můžeš spolehnout v každé situaci. I kdybys procházel čímkoli, On je tu. I kdybys procházel prohrou, zradou, nepochopením, chudobou, křivdou, On tě tím provede. I když budeš procházet nemocí i smrtí, On tě provede podle zákonů života, jehož je dárcem.

Člověk ale pochybuje. Svět je občas hodně složitý, někdy i zlý. Boží láska je málo viditelná. Člověk ji chtěl vidět víc a častěji.

Hospodin tedy vyšel člověku vstříc, aby si mohl „sáhnout svými smysly“. Na světě žil muž jménem Ježíš. Ale někteří v něm zahlédli samotného Boha a uvěřili, že to je on sám. Ano, i to je jenom víra: že v Ježíši se ukázal, učinil jevem, zjevil sám Bůh. Že takto Bůh vyšel vstříc touze člověka, „sáhnout si“ na Boží lásku svými smysly. Tento dotek ovšem nejprve přinesl, že člověk si nejprve sáhl na vlastní křehkost a hloupost, na svůj hřích. 

Ale pak viděl Boží lásku: viděl, jak Bůh v lidském těle miluje pána i kmána, zdravého i nemocného, chudého i bohatého. Viděl, jak odpouští těm, kteří ho nechápou, pomlouvají, zrazují. Tak viděli jeho lásku a mohli si na ní sáhnout.

Když přišel Velký Pátek, vypadalo to však na velkou prohru. Vyhrálo nepřátelství, nepochopení, pomlouvání. Bůh v lidské podobě umírá. Ale zemřel-li Bůh v lidském těle, nemůže se podle něho nikdo orientovat. Je-li Bůh tak „všemohoucí“, že na něho stačí jeden zfixlovaný soudní proces, je všechno marné.

Vzkříšení Kristovo má za úkol položit za tuto kapitolu ještě jednu: „není tomu tak!“ Tak to poznali v prvním století: Boží láska neprohrála, nezvítězilo nepřátelství, nepochopení, pomlouvání a smrt. Bůh není mrtev! Znovu si můžete sáhnout na Boží lásku! Znovu si ovšem sáhnete nejprve na vlastní křehkost a hloupost, na svůj hřích. A znovu můžete prožít, jak Hospodin miluje pána i kmána, zdravého i nemocného, chudého i bohatého. Na tom nezmění nic ani smrt jeho, ani vaše.

Otázka po Vzkříšení pak nezní „opravdu se to stalo“ nýbrž „jak rozumět“. Věřit ve vzkříšení Kristovo znamená přijmout Boží lásku jako výchozí motiv svého života a celého světa. Přijmout vzkříšení Kristovo znamená mít naději, že Boží láska vládne za všech okolností, že překračuje všechny překážky a že její vítězství je jisté. I tváří v tvář smrti – mé, mých blízkých i Kristově.

Toto věřit znamená věřit ve vzkříšení Kristovo. Je to málo? Není to víc než cokoliv jiného? Amen.

Píseň „Přemohl Ježíš smrti moc“ EZ 350

1.Přemohl Ježíš smrti noc, / z hrobu vstal na úsvitu. / Jeho je sláva, čest i moc / a on nám kráčí na pomoc, / na pomoc svému lidu.

2.To jitro velikonoční / smíš chválit v každém místě. / Vždyť všude, kde se shromáždí / ve jménu jeho dva neb tři, / je s námi zcela jistě.

3.Tak s církví svou se setkává / ve svátostech a Slovu. / Každému, kdo jej poznává, / v pokorné víře vyznává, / svůj život dává znovu.

4.Ježíši věrný, zůstaň již / i s námi, když den hasne. / Ať nad hroby, jež všude zříš, / nám svítí, vede dál a výš / tvé, Pane, světlo jasné!

Oznámení

·  Bohoslužby ani žádná shromáždění v týdnu se nekonají. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat na webu, facebooku, mailem nebo SMS.

·  Nebudou-li se konat bohoslužby, budete dostávat tyto tištěné „domácí bohoslužby“ i zvukovou nahrávku každý týden.

·  Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve (www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby , i pravidelné denní úvahy: https://soundcloud.com/user-41012488 , také varhanní doprovody řady písní z Evangelického zpěvníku a Dodatku, viz: https://soundcloud.com/user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody , kompletní rozcestník zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

·  Česká televize vysílá přenosy bohoslužeb každou neděli od 10.00 na ČT2, střídat se při nich všechny církve, sledujte program ČT.

·  Farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (411 130 103) i na mailu.

·  Staršovstvo i celá církev řeší otázku nedělních sbírek, které nyní budou citelně chybět ve sborových rozpočtech, i celocírkevních sbírek pro potřeby Jeronymovy jednoty (stavební fond na opravu staveb), nebo na „Hlavní dar lásky“, to je sbírka na Neděli vzkříšení, dnešní, pro sbor v Hranicích na Moravě. Vychází z toho velká prosba: posílejte mimořádné dary na konto sboru u banky FIO, číslo účtu 2801233997 / 2010. Chcete-li vyjádřit dar na místě nedělních sbírek, napište do zprávy pro příjemce „SBOR“. Chcete-li darovat na stavební potřeby, napište do zprávy pro příjemce „JJ“. A svou sbírku na neděli Vzkříšení označte „HDL“. Je třeba, abyste pro každý účel posílali zvláštní platbu, aby je účetní rozlišili. Ale dobrá zpráva: všechny tyto platby se – na rozdíl od nedělních sbírek – započtou do vašeho daňového přiznání jako odpočet od základu.  

Přímluvy + Modlitba Páně

Pane Ježíši Kriste,

radujeme se z tvého vítězství nad smrtí. Vítáme tě do života a chceme tě vítat do svého života.

Proto prosíme, abychom měli dost síly my i ti kolem nás zvládat těžké situace. Prosíme za všechny, kteří jsou nemocní, snad i umírají, nebo jim někdo zemřel. Prosíme za všechny, kteří se dostali do potíží finančních, zdravotních, vztahových. Prosíme, pomoz jim – a můžeš-li pomoci skrze nás, napověz nám jak, a dej nám k tomu odvahu a obětavost.

Prosíme za vlády všech zemí, prezidenty i představitele států, aby těžké chvíle řešili s odvahou, moudrostí a hlavně s nesobeckou touhou pomoci druhým, nikoli sobě.

Prosíme o pokoj pro celý svět. Společně se modlíme modlitbu Páně:

Otče náš,

který jsi v nebesích

posvěť se jméno tvé

Přijď království tvé

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého

Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

Kéž máš vždy práci, aby tvé ruce měly co dělat.

A vždy peníze v kapse, jednu minci nebo snad dvě.

Ať se vždy sluneční světlo třpytí na tvé okenní římse

a v tvém srdci ať se třpytí jistota,

že po lijáku přichází duha.

Dobrá ruka přítele ať je ti vždy nablízku,

a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.

 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. (2K 13,13)

Píseň „Buď tobě sláva“, EZ 346

1. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král! / Jasný jako plamen anděl sestoupil, / odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl. / Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

2. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl, / nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel. / Vzchop se, stádce malé, v boje pomezí / heslem tvým buď stále: Kristus vítězí! / Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

3. On, Kníže míru, na věky je živ; / pevnou má teď víru ten, kdo bál se dřív. / Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním. / Život v něm i sláva, nic se nebojím. / Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

Datum: |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace