Domácí bohoslužby 19. 4. 2020

1. Neděle po Velikonocích

Domácí bohoslužby, Třebenice 19. dubna 2020

Malý návod k použití

Je dobré si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítáme pomalu, s pauzami, lépe číst vše nahlas, i když jsme sami (snad kromě kázání). V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho. Někde je vyznačené „(…)“, ale může být i jinde. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat. Ve zvukové nahrávce zní varhanní doprovod.

Je-li nás kolem stolu víc, je dobré po bohoslužbách povídat si, o právě prožité slavnosti nebo o něčem jiném.

Protože se počítá i se staršími, nejsou uváděny písně ze zpěvníku „Svítá“. Jsou vybrány spíše známé písně. V rodinách s dětmi, mají-li „Svíták“, lze uvedené písně nahradit nebo doplnit.

V mailu i na webových stránkách sboru najdete také adresu, na níž jsou tyto bohoslužby uloženy ve zvukové nahrávce, pořízené Milenou a Pavlem Klineckými a to včetně i varhanních doprovody uvedených písní. Pustíte-li si nahrávku, můžete si písně zpívat s doprovodem varhan.

Pozdrav

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! (Sf 3,15)

Píseň „Pán Bůh je láska“ EZ (Evangelický zpěvník) 203

1. Pán Bůh je láska, to z písma víš, / on se i k tobě sklání. / Když se mu v modlitbě přiblížíš, / dá ti své požehnání.

2. Pán Bůh je láska, to z písma víš, / on se i k tobě sklání, / někdy tu lásku však pocítíš, / až když tě život zraní.

3. Pán Bůh je láska, to z Písma víš, / on se i k tobě sklání, / přešťasten budeš, až pochopíš, / že je svět v jeho dlani.

4. Pán Bůh je láska, to z písma víš, / on se i k tobě sklání. / Od země obrať své zraky výš, / pros ho o slitování!

Modlitba

Hospodine, Otče náš

opět je neděle a jsme sami nebo v úzkém rodinném kruhu. Jak dlouho ještě? Rádi bychom byli zdrávi, šli na bohoslužby, odpoledne do lesa, bez omezení… Tolik bychom toho chtěli! Také bychom chtěli být moudřejší, nemít zlé a smutné vzpomínky, nevyčítat si nic, necítit se tolik křehcí.

To všechno jsou naše přání. Jako kdyby se Ježíš tehdy nechtěl utkávat s nepřáteli, nechtěl být zrazován, nechápán, trápen a ukřižován. Nic z toho nedostal. 

Protože tvá pomoc vypadá jinak, než že bys plnil naše přání. Tvou pomocí je především to, že nejsme sami! Ani teď, když skoro nikam nemůžeme. Toto je tvá pomoc: přicházíš, vstupuješ do našich situací a pomáháš ji nést, do našich výčitek svědomí a odpouštíš, do našich nejistot a říkáš „vydrž, přijde pomoc“.

Celý život se učíme tohle chápat a žít podle toho. Vlastně nejsme „věřící“, ale celý život se učíme, co znamená tobě věřit, na tebe spoléhat. A pak jít dál, dělat dobré věci a vydržet.

Za to ti děkujeme: za tvou zřetelnou, aktivní a účinnou blízkost. Amen.

Čtení z Bible  Iz 54,7-10

7 "Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. 8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel." 9 "Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. 10 I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník."

Zamyšlení (kázání)

První neděle po Velikonocích se jmenuje „Quasimodogeniti“ (čti „kvazimodogenytý“), hrozné slovo! Znamená to „po způsobu dětí“, „jako děti“ a je to citát z latinského znění 1. epištoly Petrovy: „jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení“. (1Pt 2,2) Neboli: po vzkříšení Kristově jste dostali potvrzení, že život a láska opravdu vítězí nad smrtí a nenávistí, platí to i pro vás, když tomu věříte. To je, jako byste se znova narodili. Tak si toho važte, mějte z toho radost a nezapomeňte na to, aby to mohlo měnit váš život.

Evropská společnost se po letošních Velikonocích také pomalu vrací k životu. Pomaličku a nejistě, ale vrací. Novodobé dějiny nepamatují kromě válek takový otřes. Nikdo si to neuměl představit, nejvýš tak v nějakých rozvojových zemích, úplně jiných a daleko. A ještě nevíme, jak to dopadne.

Často teď vzpomínám na biblické příběhy „Božího lidu“ z období před, při a po babylónském zajetí. Kniha proroka Izaiáše je sbírkou vzpomínek na tuto dobu, výhledů, modliteb i vyznání vin z těch časů. A také sbírkou hlasů, které Izrael přijal jako hlas Boží.

Slyšeli jste někdy hlas Boží? Třeba ve slovech jiného člověka, nebo jen tak, prostě slyšeli…? Chce se říci: „Požehnaná doba, v níž lidé slyší hlas Boží, touží po tom a na Boží hlas čekají!“

Ale Izaiášovo proroctví není příjemné čtení. Babylónské zajetí byla opravdová tragédie. Jim se tenkrát zhroutil celý svět. Na padesát let, za ohromných obětí lidských, materiálních i kulturních. Nejhorší bylo, že mnozí nabyli jistoty, že Pán Bůh se buď rozzlobil a začal škodit, patrně za trest, nebo přestal fungovat, odvrátil se, odstěhoval se, nebo snad ani není. Nebo Hospodin není bůh, není mocný ani laskavý, když tohle dopustil! Napadlo nás tohle někdy v dnešních dnech? Nedivil bych se, kdyby ano!

Nyní se váhavě, rozpačitě vrací klidnější rozvaha. Už zase začínáme trochu plánovat, přemýšlet, co dál. Tak nás napadne i otázka: co na to vše naše víra? Co Hospodin, Bůh? Co on na to? I tady stojí za to připomenout zkušenost Izraele ze závěru zajetí a nuceného exilu a potlačování náboženských svobod. Je to dobrý vzor.

Není to žádné velké „hurá“, žádné „konec dobrý, všechno dobré“. Vidíme opatrné, tiché a pokorné hodnocení toho, co se stalo: ano, bylo zle, celé půlstoletí. Strašně dlouhá doba, moc obětí, moc bolesti. Ale, střízlivě myšleno, ve srovnání s tím, co věříme o Bohu, to byl jen – „maličký okamžik“.

Jak ohromná důvěra Hospodinu z toho zní!

Hospodin nás opustil, skryl se „v návalu rozlícení“. To nám zní asi ze všeho nejsrozumitelněji. Hospodin měl důvod svého rozlícení, protože my, lidé, jsme hodně dlužni pověsti spravedlivých a zbožných, o tom mluví prvních čtyřicet kapitol proroctví. Rozhodně to není tak, že „my lidé jsme hodní a dobří a Pán Bůh zlý.“ Kdyby záleželo na pouhé prosté spravedlnosti, trvalo by zajetí mnohem déle než padesát let. Možná pět set.

Ale „shromáždím tě v převelikém slitování“! Tě, tebe – to není jeden člověk ani sešlost vybraných „lepšolidí“, „slušných lidí“, jak se rádi ohrazujeme proti těm druhým, o nichž si – právem nebo neprávem – myslíme, že jsou horší než my. Ono „tě“ je množina všech, kteří naději na Boží odpuštění a lásku berou za svou. Jsou to všichni, kteří vědí, že ani oni nejsou bez viny. Důraz je na „shromáždím“ – budete spolu, vy, různí, vy, kteří k sobě jinak hledáte těžko cestu. Budete patřit k sobě, dokonce i ti, kteří vás předešli do Boží blízkosti. I oni sem patří, jsou s vámi ve spojení, patříte na jednu loď, i když vy ještě prodléváte na zemi a oni už ne!

Ti shromáždění díky Boží lásce jsme my, „nově narozené děti“. Jestliže platí Boží slib, že neopouští ani ty nejmenší, dokonce i ty nejprovinilejší, pak já i ty, soused a sousedka, protivný i milý, máme tuto naději a patříme sem.

 Tohle je víra. Ne to, že Bůh je, ani je, že je mocný. Ale důvěra, že i když je trápení veliké, ve srovnání s převelikým slitováním jde o maličký okamžik. Jako za dnů Noeho: Pán světa přísahal, že vody už nikdy Zemi nezatopí.

Toho se rád přidržím. A ať někdo řekne, že to je laciné! Amen.

Píseň „Bůh náš všemohoucí“ EZ 333A

1. Bůh náš všemohoucí / vstal z mrtvých, žádoucí, / chvalme Boha s veselím, / toť nám všem Písmo velí. / Pane, smiluj se!

2. Jezu Kriste, vstal jsi, / nám tím příklad dal jsi, / že nám z mrtvých vstáti, / s Bohem přebývati. / Pane, smiluj se!

3. Ó Králi nebeský, / uslyš svůj lid zemský, / zbaviž nás všeho zlého / i ďábla přezlostného. / Pane, smiluj se!

4. Uslyš naše hlasy, / dej pokojné časy, / Jezu Kriste, Králi, / ať tě lid tvůj chválí. / Pane, smiluj se!

Oznámení

· Bohoslužby ani žádná shromáždění v týdnu se nebudou konat pravděpodobně do konce dubna. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat všemi dostupnými prostředky.

· Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve (www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby,

pravidelné denní úvahy: https://soundcloud.com/user-41012488 ,

varhanní doprovody písní z Evangelického zpěvníku: https://soundcloud.com/user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody,

kompletní rozcestník: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm.

· Farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (411 130 103) i na mailu.

· Staršovstvo i celá církev řeší otázku nedělních sbírek, které nyní budou citelně chybět ve sborových rozpočtech. Proto prosíme: posílejte mimořádné dary na konto sboru u banky FIO, (číslo účtu 2801233997 / 2010). Chcete-li vyjádřit dar na místě nedělních sbírek, napište do zprávy pro příjemce „SBOR“. Chcete-li darovat na stavební potřeby, napište do zprávy pro příjemce „JJ“. A svůj případný dar na sbírku minulou Neděli vzkříšení označte „HDL“ (Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty). Prosíme, posílejte své dary pro každý účel zvlášť, abychom je odlišili.  

Přímluvy + Modlitba Páně

Otče náš, děkujeme a prosíme za tvou přítomnost v tomto světě. Prosíme, abychom ji viděli my i ti kolem nás. Myslíme přitom hlavně na nemocné, umírající, zchudlé, bezradné. Na ty, jichž se zmocňují špatné emoce, strach, beznaděje, bezvýchodnost, deprese.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme a prosíme o tvou přítomnost v tomto světě. Děkujeme, že to, co o tobě víme a co jsme i sami prožili, nás ujišťuje o tvé blízkosti, lásce i trpělivosti. Prosíme, ať máme sílu k rozdávání lásky, ke sdílení pokoje, k účinné pomoci, kde je to potřeba.

Duchu svatý, děkujeme a prosíme o tvou přítomnost v tomto světě. Prosíme, posiluj všechna dobrá rozhodnutí všech lidí, posiluj ty, kteří potřebují pomoci nebo by chtěli a mohli pomáhat. Prosíme, veď nás cestou následování pána Ježíše Krista až k branám Božího království.

Otče náš,

který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník." (Iz 54,10)

Píseň „Sláva buď tobě, Bože náš“, EZ 448

1. Sláva buď tobě, Bože náš, i svaté děkování, / žes nakrmil, napojil nás, to z svého požehnání; / rač chlebem slova svého sytiti z nás každého, / dej též v nebeském království / jísti chléb blahoslavenství.

 

Datum: |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace