Nedělní domácí bohoslužby 15. 11. 2020

Domácí bohoslužby, Třebenice 15. 11. 2020

Malý návod k použití

Je dobré si připravit sváteční chvíli. Je dobré text číst nahlas, pomalu, s pauzami. V modlitbách může být prostor pro vlastní doplnění nebo ticho, lze zařadit kamkoli. Písně lze zpívat nebo text hlasitě předčítat. Ve zvukové nahrávce zní varhanní doprovod.

Je-li vás víc, můžete si po bohoslužbách povídat o nich i o něčem jiném.

Máte-li zpěvník „Svítá“, můžete uvedené písně nahradit písněmi z toho zpěvníku.

V mailu i na webu sboru najdete odkaz na youtube, kde jsou bohoslužby ve zvukové nahrávce, Mileny a Pavla Klineckých. Pustíte-li si nahrávku, můžete písně zpívat s doprovodem.

Pozdrav

 „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Milost vám a pokoj, od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, (Ž 85,10-13)

PÍSEŇ „Od věků Bůh, od věků Král“ EZ (Evangelický zpěvník) 172

1. Od věků Bůh, od věků Král, / ve víře v něj je sláva. / O kéž bys víru dal! Amen, amen. / Tys, Otče, mocný Stvořitel, Kriste, tys můj Spasitel, / Duch kéž je nám též dán / a v srdcích našich najde svůj chrám. / Halelujah, halelujah!

2. Od věků Bůh, od věků Král, / jen v lásce tvé je sláva. / Ó kéž bys lásku dal! / Amen, amen. / Jen láska tvá mne zachrání, / pomoz, Kriste, ať pro ni / ani moje víra / před bídou srdce nezavírá. / Halelujah, halelujah!

3. Od věků Bůh, od věků Král. / Jen v naději je sláva. / Ó bys naději dal! / Amen, amen. / Ať světlo tvého království / už dnes nad zemí se skví / v prostotě a kráse / i v chvále lidstva mnohohlasé. / Halelujah, halelujah!

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,

když zavřeme oči a otevřeme ústa, abychom se modlili, hned nám do hlavy naskočí naše starosti. Není nám dobře, jsme zavřeni doma, někteří jsme nemocní nebo máme z nemoci strach, nevíme, jak věci skončí, ale to nevíme nikdy. Tak ti vyznáváme, že nemáme leckdy dobrou náladu a někdy si neumíme vážit toho, co máme.

Přitom je mnoho věcí, za které můžeme být vděčni. Nejvíc za to, že víme o tobě a víme, že ty víš o nás. Že tak máme oporu pro svůj život, víme, proč tu jsme a víme, kam míříme. Takže vlastně víme, jak věci skončí: ty jsi přece Pánem světa, jsi nám nablízku. A my, jak jdeme životem, poznáváme tvou lásku a blížíme se k tobě. Do celého života nám svítí tvé světlo.

Pane Ježíši Kriste, Boží lásko mezi námi, chválíme tě za to. Do srdcí nám vstupuje klid a my jsme připraveni tvou blízkost prožít. Daruj nám ji i v této chvíli, požehnej nejen tyto bohoslužby, ale i celý náš život. Tak prosíme za sebe i za ty kolem nás, za celý svět. Amen.  

Čtení z Bible: 

Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: „Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“ Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate. Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: „Budeš osídlen!“ a judským městům: „Budete zbudována! Pozvednu je z trosek.“ Hlubině on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy.“ O Kýrovi praví: „Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: „Budeš vybudován!“ A chrámu: „Budeš založen!“ Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici…“ (Iz 44, 24 – 45, 1)

Zamyšlení (kázání)

Neuvěřitelné - už je to třicet jeden rok! Československá veřejnost tehdy stála na náměstí a klíči odzváněla odchod straně a vládě. A radost, že se to povedlo, nové naděje, nadechnutí. Mnohé se tehdy i od té doby změnilo, dokonce několikrát. Někteří měli radost v jedné epoše, jiní vítali jiné změny. Někteří měli od počátku zlost, ale nedávali to najevo, a nyní se radují, že se zase něco vrací, jiní se ptají „pro tohle byli tenkrát biti studenti“?

Křesťanům do jejich politických a společenských názorů promlouvá jejich víra, čtení Bible, modlitby i příklad svědků víry v dějinách. Vždycky to tak bylo a je to dobře; víra není uzavřena před děním veřejným a politickým. Víra se týká celého života.

Přenesme se do dávné minulosti, kdy izraelský národ prožíval podobné otázky. Po padesátiletém útlaku babylónských dobyvatelů vláda padla a celou krajinu okolo ovládl Kýros. Byl to král osvícený, chtěl, aby se jeho poddaným žilo pokud možno dobře. O Izraelcích věděl, že byli nedobrovolně přesídleni do Mezopotámie a chtějí zpátky domů, že vyznávají zvláštního boha, který není vidět, nemá sochy. A dovolil jim se vrátit, dokonce jejich znovuosidlování krajiny kolem Jordánu štědře dotoval. Izraelci to po padesáti letech vidí jako Boží požehnání, dar z nebe. Není divu, žít tehdy v Babylóně jako Izraelec, viděl bych to stejně.

Ale Kýros byl přitom Peršan, „pohan jako poleno“. I pohan může pomoci dobré věci. Jenže jak se k němu má postavit zbožný Izrael? Rozumějte, že se mohou vrátit domů, je důvod k vděčnosti, ale jaký vztah zaujmout k pohanskému králi? Důvěřovat mu nebo být ostražitý? Ještě dávno před babylónskou tragédií se ptali proroci, žalmisté, králové i lid, s kým se spojit, komu z okolních sousedů věřit a komu ne. Izrael byl malá krajina, hrstka obyvatel mezi velmocemi, podobně jako české země v srdci Evropy. My máme z jedné strany německou zemi, z druhé strany ruskou a s rozpínavostí obou máme zkušenost. I menší země kolem nás, Rakousko, Polsko i Maďarsko měly zájem o naše území, pracovní sílu, vojáky a daně. Izrael měl z jedné strany Egypt, z druhé Babylón, ale také Chetity, Asyřany, syrské Seleukovce a veleříši římskou. Kolikrát se zdálo politicky prozíravé připojit se k tomu nebo onomu, u tohoto si to nerozlít a k tomu se obrátit zády!

V takové chvíli se skoro vždy ozvali proroci. To nebyli věštci, předpovídači budoucnosti. Proroci, muži i ženy, se dívali na svět širokým i hlubokým pohledem a mohli tak hodnotit situaci z nejrůznějších hledisek. Nejdůležitější hledisko bylo, jak se na věc dívá Hospodin. Jak on, Pán svého lidu, vidí tu kterou koalici nebo smlouvu o vzájemné pomoci.

Ve Starém zákoně existují proroci praví i falešní. Praví proroci byli často v nemilosti, opovržení nebo dokonce pronásledovaní. Protože byli ve svých názorech osamocení, protože nedbali na to, co by rád slyšel panovník nebo většinová veřejnost. Řečeno dnešním jazykem, byl pravý prorok absolutně neúplatný a nezávislý.

Prorok Izaiáš se teď raduje z návratu ze zajetí, z uvolnění okupačních poměrů. Dělá to poeticky, Bůh jeho ústy říká: „Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“, také ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět, Jeruzalému praví: „Budeš osídlen!“ a judským městům: „Pozvednu jej z trosek.“ Neboli všechno je jinak, vy moudří skeptici, kteří jste neviděli naději, se divte, vy, kteří jste omílali „na věčné časy a nikdy jinak“ už zítra budete velmi překvapeni. A vy, kteří si říkáte „kdy už tohle skončí“, se dočkáte nečekaně brzy.

Najednou prorok v radosti a vděčnosti vysloví něco hodně divného: totiž že Hospodin Kýra, toho perského pohanského panovníka, nazývá „svým pastýřem“. Je to možné? A víc: toto prý praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici!“ Rozumíte, Hospodin nazývá Kýra „pomazaným“! To je titul hebrejských králů, kteří byli na znamení svého uvedení do úřadu politi vonným výtažkem ze vzácných bylin. Kýros, a pomazaný? Vždyť hebrejsky „pomazaný“ se řekne „mašijah“, Mesiáš, a to je titul, vyhrazený budoucímu zachránci židů i ostatních! A „mašijah“ se řecky řekne „christos“, Kristus! A tady perský pohan – pomazaný? Neulétl tu Izaiáš ve svatém nadšení?

Aby dokázal, že nikoli, začne Izaiáš zdaleka: toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: „Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“ Přemýšlení o přítomnosti i budoucnosti začíná připomenutím, kdo byl a je pánem světa. To je základ, z něhož se odvíjí vše další, i vztah k nové vládě.

Pak teprve přichází ke slovu konkrétní situace, Kýros. Izajáš neprorokuje, kdo je Kýros sám o sobě, to ani nemusí vědět. Ale Izajáš ví, že Kýros je Boží nástroj. Kroky Kýra řídí sám Bůh. Nic to nevypovídá o Kýrovi samotném; může být dobrák nebo lump, moudrý nebo hlupák. Ale Izajáš ví, že Kýros je Boží nástroj.

Tak se Izajášovo prorokování stává nadčasovým. V Kýrovi uviděl nástroj Boží, tentokrát dobrý, proto ho mohl nazvat „pomazaným“ a „pastýřem“. Ale to hlavní, čím formoval názor svých spoluobčanů, bylo důrazné připomenutí, kdo je doopravdy Pánem vždy a všude.

Tak Izajáš splnil úlohu proroka, i když nepředpovídal budoucnost. Tak připomněl i nám, kdo je pravý Pán našich dějin i přítomnosti. Amen.

PÍSEŇ „Buď Bohu všechna sláva čest“, EZ 660

1. Buď Bohu všechna chvála, čest / a požehnání, / že uslyšet jsme mohli zvěst / o zmrtvýchvstání. / V úsvitu ještě ztemnělé / velikonoční neděle / hrob životu je dán, / když vyšel z něj náš Pán.

2. A od té chvíle život ten/ už nepřestává. / I ve tmách vzchází každý den/ Otcova sláva. / Hle, vzkvétá znovu planý fík / a vždycky nový učedník/ se k církvi přidává, / když Krista vyznává.

3. Království Boží víc a víc/ k nám všem se blíží. / Když on vstal z mrtvých, pak už nic/ nám neublíží. / Jen jemu důvěru dejme/ a v jeho slibech doufejme, / vždyť slabost naši zná I moc jeho vítězná.

Oznámení

Bohoslužby v Třebenicích ani v Lovosicích se do odvolání nekonají. Nebudou se konat ani žádná setkání v týdnu pro děti ani pro dospělé.

Na internetu lze sledovat:

- on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve: (www.e-cirkev.cz/online-bohosluzby,

- varhanní doprovody písní z Evangelického zpěvníku: https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody nebo: https://drive.google.com/drive/folders/1PKDvcivoorxHxc7T7u5Tq2cbmdKKMqlH

- informace o aktuálních opatřeních pro život církve: https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

- kompletní rozcestník: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm.

Farář je připraven k rozhovoru zatím pouze telefonicky nebo elektronicky.

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru: svůj dar pošlete na účet sboru u banky FIO, (číslo účtu 2801233997 / 2010). Dary pro potřeby sboru označte ve zprávě pro příjemce „SBOR“. Děkujeme, že na svůj sbor myslíte.

Přímluvy + Modlitba Páně

(Modlitba Daniely Hamrové, členky sboru v Praze na Žižkově, viz https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm)

Všemohoucí Bože,

bojíme se toho, co neznáme. V této obtížné, zmatené a nejisté době Tě prosíme o pokoj pro celý svět. V čase starostí o naše zdraví buď naší nadějí. V čase mediálních zpráv, které nás někdy vedou až k panice a nahání nám strach, buď naší důvěrou. V čase ohrožení a slabosti buď naší silou. V čase trápení buď naší úlevou. V čase rozdělení buď láskou, která sjednocuje.

Prosíme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán pandemií. Buď blízko nemocným a umírajícím i těm, kdo se cítí osaměle a nemají nikoho na své straně. Dej jim jistotu, že přes nutná opatření jsme s nimi stále spojeni ve Tvém Duchu.

Utěšuj ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými. Daruj sílu a energii všem lékařům, záchranářům a pečujícím. Vědcům dej inspiraci a politikům moudrost a jasnost pro jejich správná rozhodnutí. Posiluj nás k solidaritě se všemi, kdo utrpěli velké materiální škody. Buď v rodinách, které v době karantény obtížně zvládají soužití. Dávej trpělivost a dobré nápady učitelům.

Milosrdný Bože, slituj se nad námi a neopouštěj nás. Posiluj naši víru a obohacuj nás o nekonečnou důvěru, že ty jsi Pán nad životem a smrtí.

Společně se modlíme modlitbu Páně:

Otče náš,

který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Požehnání

Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebude bíti na tě slunce ve dne ani měsíc v noci. Hospodin ostříhati tě bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky. (Žalm 121,5-8)

Píseň „To jedno mějme stále na paměti“, EZ 483

1. To jedno mějme stále na paměti, / jsme jednoho jen Otce všechněch děti, / jenž z nebe svého na nás v lásce patří / a spolu bratří!

2. Toť jeho vůle a náš svatý úkol: / stát k sobě v lásce, ke všem bratřím vůkol! / Jen tím se naše víra v něho měří, / a svět něj věří.

3. Jak zástup prvních Páně učedníků / byl srdcem, duší jedno v svatém šiku, / dej Bůh, ať námi něco též se chvěje / tam z toho děje!

4. Co v jedné touze duší cítíme tu, / nechť v skutky přejde z našich zbožných vznětů: / že naší hlavou Kristus, Pán náš, všudy, / my jeho údy!

5. Když tvoje slovo spolu slyšet chceme, / když „Otče náš“ tě jedním hlasem zveme, / ať jedno v nás se odhodlání vznítí: / vždy Páně býti!

6. A v bratrství když kolem stolu v tichu / se spolu sejdem při jednom kalichu, / nechť dotkne se tu srdcí lásky síla, / jež v Pánu žila!

7. Tvá láska, Jezu, pronikni nám duší, / ať nejsme její vyznavači hluší! / Ty buď náš pastýř, duší našich rádce, / a my tvé Stádce!

 

Datum: 15. 11. 2020 |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace