Varhanní doprovody k Evangelickému zpěvníku

PÍSNĚ Z EZ, NAHRANÉ K 8. 12. 2012

Postludium

Preludium EZ 161

Preludium EZ 350

Preludium EZ 433

002 Proč se tak bouří národové zde

008 Vstříc tobě, Bože, celá země plesá

023 Hospodin ráčí sám pastýř

024 Tvá, Bože, je všechna země

025 K tobě duše pozdvihuji

032 Blahoslavený, komu odpuštěno

033 Rozveselte se v Hospodinu

036 Hřích vábí duše bezbožných

042 Jako jelen mučen žízní

062 Vždy přec má se mlčenlivě

066 Nuž pojďte a Bohu plesejte

067 Ó Pane smiluj se nad námi

068 Když Bůh v své moci povstane

071 V tebe doufám, Hospodine

081 Hlasem veselým zvučně prozpěvujte

084 Věčný Bože, silný v boji

087 Na horách svatých založení jeho

088 Můj Pane, Bože spásy mé

089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 05 slok

089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 10 slok

089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 15 slok

089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 19 slok

095 Nuž Pánu zvučně zpívejme

096 Píseň novou Pánu zpívejte

098 Zpívejte Pánu nové písně

101 Své žalmy budu zpívat, Hospodine

105 Nuž Pánu všichni zazpívejme

110 Hospodin vítá slavně Pána mého

111 Slavit budu Boha svého

113 Chvalte, věrní, chvalte Pána

117 Chvalte Pána, národové

118 Ó chvalte laskavého Pána

119 Blahoslavení lidé čistých cest

122 Vstříc zpěv mi zazněl jásavý

123 K tobě, jenž na nebesích sídlíš

130 Můj Pane, z hlubin volám

133 Jak dobré je a jak utěšené

134 Vy všichni Pánu sloužící

136 Vzdejte Pánu slávu, čest 06 slok

136 Vzdejte Pánu slávu, čest 12 slok

136 Vzdejte Pánu slávu, čest 18 slok

136 Vzdejte Pánu slávu, čest 23 slok

138 Srdcem celým tebe, Pane

150 Chvaltež Nejmocnějšího

152 Věříme srdečně v jediného Boha

153 Věříme v Boha jednoho

157 Chvalte Boha, nechť sláva, čest

158 Samému Bohu sláva čest

159 Tě, Boha, chválíme

160 Tebe, Boha, vzýváme

161 Tebe, Bože, chválíme

162 Pane Bože, budiž chvála

163 Hospodin sám národů Bůh

164 Pane, tys mne zkusil

165 Ó kdybych ústa tisícerá

166 Pán Bůh je přítomen

167 Chci Pána slaviti

168 Zpívejte, čest vzdejte

169 Pánu novou píseň zpívejte

171 Buď Pánu čest

172 Od věků Bůh

176 Někdo mě vede za ruku

177 Nuž Bohu děkujme

178 Krásná je modrá obloha

179 I hvězdy a slunce

180 Vše má, Bože, chválit tebe

182 Pán Bůh je síla má

189B Hrad přepevný

190 V své rozličné úzkosti

191 Svou oslav Pána písní

192 Dobře staví, kdo zná a ví

193 Svěř celý život Pánu

195 Všichni, kdo skládají

196 Co činí Bůh vše dobré jest

197 Duše má, v tichosti

198 Pod ochranou Nejvyššího

199 Slož, co srdce tísní

200 V tvé síle, Pane Bože můj

203 Pán Bůh je láska

204 Bůh je náš hrad

207 Noc temnou přečkavše

209 Ó slunce spravednosti

210 Ó zasvěť se nám v jitřní záři

211 Aj, slunce skvoucí

212 Ranní záře věčnosti

214 Z celého srdce svého

215 Zlatá když sluneční

219 Hory, doly, stráně

221 Když ráno slunce vzchází

222 Prosím tebe, Pane Bože

223 Poděkujme svému Pánu

225 Podvečer tvá čeládka

226 V svém Bohu den dokonávám

228 Slunce denní již nám hasne

230 Noc jest přede dveřmi

231 Končí den a noc se blíží

232 Stůj při mně, stůj

233 Večerní když zvony znějí

234 Už mi oči tíží sen

235 Hvězdy tiše vyšly

236 Ježíši, Pane nejvyšší

237 Bůh, Otec z pouhé milosti

242 Prozpěvujme všichni k chvále

243 K chvále Pána Boha svého

244 Ve jméno Krista doufáme

245 Mládenec blahoslavený

247 Pádem svým Adam způsobil

248 Ježíše se nespustím

250 Z milosti tak hojné

253 Můj klenote ze všech nejkrásnější

255 Útěcho duše mé

257 Jen s tebou být, Ježíši drahý

258 Můj Ježíš mé jest žití

260 Otče všemohoucí

261 Aj, čas vzácný přišel

264 Všichni věrní křesťané

269 Vesele zpívejme

272 Jak vítati mám tebe

273 Zvedněte brány, svrchků svých

274 Vítej nám, hoste přemilý

275 Zavítej k nám, Stvořiteli

276 Slávy Pán přichází opět

278 Velebme vždy s veselím

281 Narodil se Kristus Pán

282 Zvěstujem vám radost

283 Slunce z hvězdy již vyšlo

284 Jakož o tom proroci

287 Z nebe přicházím samého

288 Aj, růže rozvila se

289 Bohu chvála buď i čest

292 Tak Bůh tento svět miloval

293 Čas radosti, veselosti

294 Ó křesťané všichni

295 Kriste, světa Spasiteli

297 Slyš, jaká to libá píseň

298 Tichá noc

299 Ó ty radostný čase vánoční

301 Narodil ses jako dítě

303 Jak za starých, dávných let

306 Když se Pán Ježíš narodil

308 Jezu Kriste, štědrý kněže

309 Lásku syna Božího

310 Šel přes potok Cedron

312 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil

315 Lidské pokolení, měj vždy v své paměti

320 Ó hlavo plná trýzně

329 Nevinnost přemilá

330 Když zřím ten divuplný

331 Má víra pohlíží

333A Bůh náš všemohoucí

334 Kristus Pán vstal z mrtvých

336 Slavné Kristovo vzkříšení

338 Vesel se této chvíle

339 Kristovo vzkříšení

341 Veleben Bůh buď, jeho syn

343 Velikonoční oběti

346 Buď tobě sláva

347 Nastal nám čas přeradostný

350 Přemohl Ježíš smrti moc

352 Když nastal den čtyřicátý

353 Aj Pán kraluje, božskou čest maje

355 Kristus má v ruce celý svět

360 My čekáme, kdy zavítáš

361 Již vstaňme, bratří

362 Nuž všichni z srdce pravého

366 Zavítej k nám, Duchu svatý

367 Studně nepřevážená

370 Jak čerstvých vod jelen žádá

371 Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám

372 Přijď dešti nebeský

373 Ó sešli Ducha svého

375 Rozsvěť záři světla svého

378 Bože, jenž jsi v nebesích

383 Mne zajmi, Pane můj

384 Pomoz mi, můj Pane

388 Aj, jak jsou blahoslavení

391 Pane, jenžs mne koupil sobě

392 Z pravé víry vzchází

397 Radujme se vždy společně

398 Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové

399 V sjití tomto pravme sobě

402 Komu milo spasení

404 Pane Ježíši Kriste

406 Chval Pána svého písní

408 Všech věků mocný králi

411 Ó město Boží, ty jsi štít

417 Zachovej nás při svém slovu

419 Mocný Bože, při Kristovu

420 Slunce pravdy, milosti

421 Ach, zůstaň slovy svými

422 Ó světlo světa, Ježíši

424 Prospívej, prospívej

425 Skloň se k nám svou milostí

426 Tvá, Pane Kriste, věc to jest

427 Pro Krista v boj zvou strážní

432 Bože, vylej požehnání

433 Otče náš, milý Pane

434 Jezu Kriste, Synu Boží

435 Ó Pane, jenž jsi přikázal

438 Přišli jsme, ó Ježíši

439 K nám popatř z nebes vysokosti

440 Ozvi se, Pane můj

441 Svatá doba, Páně den

442 Pane, dnešek je den chvály

443 Přijď králi věčný náš

446 Moudrosti poklad z nebe

448 Sláva buď tobě, Bože náš

449 Pochválen budiž Pán Bůh náš

450 Již zpěv, prosby, kázání

452 Za dar slova, Bože milý

456 Nejmilejší Ježíši

459 Bože náš, Otče náš, do ruky tvé

461 Ó věrní srdcem povstaňte

466 V tu noc, kdy milý Spasitel

469 Kdož by chtěl erbován býti

472 Ježíši můj milý

473A Vezmi, Pane, život můj

474 Když tys mě, Otče, miloval

477 Snažujme se ve všem právě

480 Srdce k srdci, spěšte spolu

482 Jak rozkošné a milé

483 To jedno mějme stále na paměti

485 Král věčný nás požehnej

486 Svaté Boží požehnání

487 Amen Otče, rač to dáti

489 Tvé požehnání, dobrý Otče

494 Ježíši, slávo nejvyšší

496 Kam chvátáš, srdce mé

498 Já bídný člověk, bídný hříšník

499 Jezu, přispěj ku pomoci

500 Já chtěl bych, Bože můj

502 V pokoře srdce svého

507 Zas k tobě, Kriste, úpím

509 Předivný Pán Bůh v skutcích svých

510 Ó Pane můj, ať pokoj tvůj

515B Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil

521 Prozpěvuj, ó věrná duše

523 Ježíš živ jest i já s ním

524 Kristus Pán jest můj život

526 Já v Boha milého

530 Snesli jsme mnohé těžkosti

531 Vzdejme čest Pánu Bohu

537 Uvedením do tvé smlouvy

542 K dílu svému mile sahám

545A Otče náš všemohoucí

548 Chvalmež Boha, ó křesťané

549 Chvaliž Hospodina

554 Kdo Bohu všem oddává se

580 Ó svatý Bože, slyš naše hlasy

581 Bůh náš je Bohem lásky

582 Toužíme v lásce žíti stále

583 Otče náš, jenž jsi na nebesích

601 Kdo chce k Bohu přijíti

602 Svou víru s nadějí

604 Buď sláva Bohu, chvála Otci

605 My vyznáváme

606 Ať zazní chvála

607 Bůh je náš Pán a Král

610 Kéž bychom to uměli

611 Není lepší na tom světě

613 Oči všech se upírají

614 Vzdávám ti, Bože, chválu svou

616 Chvalte Pána

618 Modré nebe, slunce zář

619 Ty s námi zůstáváš

621 Za ty, kdo trpí hladem a bídou

622 Zůstaň s námi, Pane

623 Důvěřuj se v Pána

624 Já, Hospodine, jedno vím

625 Jak příjemné, můj Pane

629 Může být, že padne vše

630 Nahý jsem se na svět narodil

631 Nám pomoz, Pane milý

632 Neskládejte v mocných naději

634 S námi je Bůh náš

635 Tvá, Pane, láska

636 Z tvé ruky, Pane můj

637 Díky Bohu vzdejme

638 Díky za toto krásné ráno

639 Hned ráno vzdej díky

641 Svatý, svatý, svatý, všemohoucí

642 Už svítá jasný bílý den

643 Když soumrak zháší

644 Skončil den a přijde noc

646 Ať chválí Boha křesťané

648 Kristus je má síla

649 V tobě je radost

650 Začnem píseň novou

651 Dávno je to

653 Když tmavá noc byla

654 Syn Boží se nám narodil

655 Tichá noc

656 Za císaře Augusta

658 Tvůj kříž mi září v temnotách

660 Buď Bohu všechna chvála, čest

662 Do země se skrývá

665 Už svitlo jitro nedělní

667 Vítězi k poctě zpívejme

671 Dej mi, Pane, bdělé srdce

672 Dej nám moudrost, odvahu

673 Dej odvahu včas slyšet

675 Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli

677 Až doposud nás provází

678 Jeden Pán, jedna víra

679 Uč nás na cestě pravé

680 Nás zavolal jsi, Pane

681 Buď Bohu sláva, dík

682 Dnes k svému stolu zve nás Pán

683 Spolu lámejme chléb

684 Učiň mne, Pane, nástrojem

685 Nás zavolal jsi, Pane

686 Radujte se v Pánu vždy

687 Bože, Otče věčnosti

690 Soudce všeho světa, Bože

691 Tak málo přímých cest

692 Temnou, divnou mlhou bloudím

693 Ježíš hříšné přijímá

694 V království Božím místa dost

695 Z přetěžkého kříže

696 Dnes začíná zas nový rok

697 Moc předivná varhany

698 Dva lidé stojí před tebou

699 Pane, dej, ať nás už nic nerozdvojí

703 Pokoj vám

Datum: |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace