Varhanní doprovody písní z Evangelického zpěvníku

Seznam písní z EZ (vč. Dodatku), které k 19. 11. 2020 najdete:

023 Hospodin ráčí sám pastýř
024 Tvá, Bože, je všechna země
025 K tobě duše pozdvihuji
033 Rozveselte se v Hospodinu
036 Hřích vábí duše bezbožných
042 Jako jelen mučen žízní
062 Vždy přec má se mlčenlivě
066 Nuž pojďte a Bohu plesejte
067 Ó Pane smiluj se nad námi
068 Když Bůh v své moci povstane
071 V tebe doufám, Hospodine
084 Věčný Bože, silný v boji
087 Na horách svatých založení jeho
088 Můj Pane, Bože spásy mé
089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 05 slok
089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 10 slok
089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 15 slok
089 Zpívat chci na věky o Páně milosti 19 slok
095 Nuž Pánu zvučně zpívejme
098 Zpívejte Pánu nové písně
101 Své žalmy budu zpívat, Hospodine
105 Nuž Pánu všichni zazpívejme
110 Hospodin vítá slavně Pána mého
111 Slavit budu Boha svého
113 Chvalte, věrní, chvalte Pána
117 Chvalte Pána, národové
118 Ó chvalte laskavého Pána
119 Blahoslavení lidé čistých cest
122 Vstříc zpěv mi zazněl jásavý
123 K tobě, jenž na nebesích sídlíš
130 Můj Pane, z hlubin volám
133 Jak dobré je a jak utěšené
134 Vy všichni Pánu sloužící
136 Vzdejte Pánu slávu, čest 06 slok
136 Vzdejte Pánu slávu, čest 12 slok
136 Vzdejte Pánu slávu, čest 18 slok
136 Vzdejte Pánu slávu, čest 23 slok
138 Srdcem celým tebe, Pane
150 Chvaltež Nejmocnějšího
152 Věříme srdečně v jediného Boha
153 Věříme v Boha jednoho
157 Chvalte Boha, nechť sláva, čest
158 Samému Bohu sláva čest
159 Tě, Boha, chválíme
160 Tebe, Boha, vzýváme
161 Tebe, Bože, chválíme
162 Pane Bože, budiž chvála
163 Hospodin sám národů Bůh
164 Pane, tys mne zkusil
165 Ó kdybych ústa tisícerá
166 Pán Bůh je přítomen
167 Chci Pána slaviti
168 Zpívejte, čest vzdejte
169 Pánu novou píseň zpívejte
171 Buď Pánu čest
172 Od věků Bůh
176 Někdo mě vede za ruku
177 Nuž Bohu děkujme
178 Krásná je modrá obloha
179 I hvězdy a slunce
182 Pán Bůh je síla má
189B Hrad přepevný
190 V své rozličné úzkosti
191 Svou oslav Pána písní
192 Dobře staví, kdo zná a ví
193 Svěř celý život Pánu
195 Všichni, kdo skládají
196 Co činí Bůh vše dobré jest
197 Duše má, v tichosti
198 Pod ochranou Nejvyššího
199 Slož, co srdce tísní
200 V tvé síle, Pane Bože můj
203 Pán Bůh je láska
204 Bůh je náš hrad
207 Noc temnou přečkavše
209 Ó slunce spravednosti
210 Ó zasvěť se nám v jitřní záři
211 Aj, slunce skvoucí
212 Ranní záře věčnosti
214 Z celého srdce svého
215 Zlatá když sluneční
219 Hory, doly, stráně
221 Když ráno slunce vzchází
222 Prosím tebe, Pane Bože
223 Poděkujme svému Pánu
225 Podvečer tvá čeládka
226 V svém Bohu den dokonávám
228 Slunce denní již nám hasne
230 Noc jest přede dveřmi
231 Končí den a noc se blíží
232 Stůj při mně, stůj
233 Večerní když zvony znějí
234 Už mi oči tíží sen
235 Hvězdy tiše vyšly
236 Ježíši, Pane nejvyšší
237 Bůh, Otec z pouhé milosti
242 Prozpěvujme všichni k chvále
243 K chvále Pána Boha svého
244 Ve jméno Krista doufáme
245 Mládenec blahoslavený
247 Pádem svým Adam způsobil
248 Ježíše se nespustím
250 Z milosti tak hojné
253 Můj klenote ze všech nejkrásnější
255 Útěcho duše mé
257 Jen s tebou být, Ježíši drahý
258 Můj Ježíš mé jest žití
260 Otče všemohoucí
261 Aj, čas vzácný přišel
264 Všichni věrní křesťané
269 Vesele zpívejme
272 Jak vítati mám tebe
273 Zvedněte brány, svrchků svých
274 Vítej nám, hoste přemilý
275 Zavítej k nám, Stvořiteli
276 Slávy Pán přichází opět
278 Velebme vždy s veselím
281 Narodil se Kristus Pán
282 Zvěstujem vám radost
283 Slunce z hvězdy již vyšlo
284 Jakož o tom proroci
287 Z nebe přicházím samého
288 Aj, růže rozvila se
289 Bohu chvála buď i čest
292 Tak Bůh tento svět miloval
293 Čas radosti, veselosti
294 Ó křesťané všichni
295 Kriste, světa Spasiteli
297 Slyš, jaká to libá píseň
298 Tichá noc
299 Ó ty radostný čase vánoční
301 Narodil ses jako dítě
303 Jak za starých, dávných let
306 Když se Pán Ježíš narodil
308 Jezu Kriste, štědrý kněže
309 Lásku syna Božího
310 Šel přes potok Cedron
312 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil
315 Lidské pokolení, měj vždy v své paměti
320 Ó hlavo plná trýzně
329 Nevinnost přemilá
330 Když zřím ten divuplný
331 Má víra pohlíží
333A Bůh náš všemohoucí
334 Kristus Pán vstal z mrtvých
336 Slavné Kristovo vzkříšení
338 Vesel se této chvíle
339 Kristovo vzkříšení
341 Veleben Bůh buď, jeho syn
343 Velikonoční oběti
346 Buď tobě sláva
347 Nastal nám čas přeradostný
350 Přemohl Ježíš smrti moc
352 Když nastal den čtyřicátý
353 Aj Pán kraluje, božskou čest maje
355 Kristus má v ruce celý svět
360 My čekáme, kdy zavítáš
361 Již vstaňme, bratří
362 Nuž všichni z srdce pravého
366 Zavítej k nám, Duchu svatý
367 Studně nepřevážená
370 Jak čerstvých vod jelen žádá
371 Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám
372 Přijď dešti nebeský
373 Ó sešli Ducha svého
375 Rozsvěť záři světla svého
378 Bože, jenž jsi v nebesích
383 Mne zajmi, Pane můj
384 Pomoz mi, můj Pane
388 Aj, jak jsou blahoslavení
391 Pane, jenžs mne koupil sobě
392 Z pravé víry vzchází
397 Radujme se vždy společně
398 Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové
399 V sjití tomto pravme sobě
402 Komu milo spasení
404 Pane Ježíši Kriste
406 Chval Pána svého písní
408 Všech věků mocný králi
411 Ó město Boží, ty jsi štít
417 Zachovej nás při svém slovu
419 Mocný Bože, při Kristovu
420 Slunce pravdy, milosti
421 Ach, zůstaň slovy svými
422 Ó světlo světa, Ježíši
424 Prospívej, prospívej
425 Skloň se k nám svou milostí
426 Tvá, Pane Kriste, věc to jest
427 Pro Krista v boj zvou strážní
432 Bože, vylej požehnání
433 Otče náš, milý Pane
434 Jezu Kriste, Synu Boží
435 Ó Pane, jenž jsi přikázal
438 Přišli jsme, ó Ježíši
439 K nám popatř z nebes vysokosti
440 Ozvi se, Pane můj
442 Pane, dnešek je den chvály
443 Přijď králi věčný náš
446 Moudrosti poklad z nebe
448 Sláva buď tobě, Bože náš
449 Pochválen budiž Pán Bůh náš
450 Již zpěv, prosby, kázání
452 Za dar slova, Bože milý
456 Nejmilejší Ježíši
459 Bože náš, Otče náš, do ruky tvé
461 Ó věrní srdcem povstaňte
466 V tu noc, kdy milý Spasitel
469 Kdož by chtěl erbován býti
472 Ježíši můj milý
473A Vezmi, Pane, život můj
474 Když tys mě, Otče, miloval
477 Snažujme se ve všem právě
480 Srdce k srdci, spěšte spolu
482 Jak rozkošné a milé
483 To jedno mějme stále na paměti
485 Král věčný nás požehnej
486 Svaté Boží požehnání
487 Amen Otče, rač to dáti
489 Tvé požehnání, dobrý Otče
494 Ježíši, slávo nejvyšší
496 Kam chvátáš, srdce mé
498 Já bídný člověk, bídný hříšník
499 Jezu, přispěj ku pomoci
500 Já chtěl bych, Bože můj
502 V pokoře srdce svého
507 Zas k tobě, Kriste, úpím
509 Předivný Pán Bůh v skutcích svých
510 Ó Pane můj, ať pokoj tvůj
515B Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil
521 Prozpěvuj, ó věrná duše
523 Ježíš živ jest i já s ním
524 Kristus Pán jest můj život
526 Já v Boha milého
530 Snesli jme mnohé těžkosti
531 Vzdejme čest Pánu Bohu
537 Uvedením do tvé smlouvy
542 K dílu svému mile sahám
545A Otče náš všemohoucí
548 Chvalmež Boha, ó křesťané
549 Chvaliž Hospodina
554 Kdo Bohu všem oddává se
580 Ó svatý Bože, slyš naše hlasy
581 Bůh náš je Bohem lásky
582 Toužíme v lásce žíti stále
583 Otče náš, jenž jsi na nebesích
601 Kdo chce k Bohu přijíti
602 Svou víru s nadějí
604 Buď sláva Bohu, chvála Otci
610 Kéž bychom to uměli
611 Není lepší na tom světě
618 Modré nebe, slunce zář
623 Důvěřuj se v Pána
629 Může být, že padne vše
630 Nahý jsem se na svět narodil
631 Nám pomoz, Pane milý
635 Tvá, Pane, láska
636 Z tvé ruky, Pane můj
637 Díky Bohu vzdejme
638 Díky za toto krásné ráno
641 Svatý, svatý, svatý, všemohoucí
642 Už svítá jasný bílý den
642 Už svítá jasný, bílý den
644 Skončil den a přijde noc
646 Ať chválí Boha křesťané
650 Začnem píseň novou
655 Tichá noc
658 Tvůj kříž mi září v temnotách
660 Buď Bohu všechna chvála, čest
662 Do země se skrývá
672 Dej nám moudrost, odvahu
673 Dej odvahu včas slyšet
675 Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli
679 Uč nás na cestě pravé
680 Nás zavolal jsi, Pane
681 Buď Bohu sláva, dík
686 Radujte se v Pánu vždy
693 Ježíš hříšné přijímá
699 Pane, dej, ať nás už nic nerozdvojí
________________
Preludium na EZ 161
Preludium na EZ 433
Postludium

Datum: . 11. 2020 |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace